A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
poniedziałek 01.06.2020RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

dzialki.jpgdzialki_jesien.jpgdzialki_lato.jpgdzialki_wiosna.jpgdzialki_zaloba.jpg

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

fair_play.jpgfair_play_jesien.jpgfair_play_lato.jpgfair_play_wiosna.jpgfair_play_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

rzut_podkowa.jpgrzut_podkowa_jesien.jpgrzut_podkowa_lato.jpgrzut_podkowa_wiosna.jpgrzut_podkowa_zaloba.jpg

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

2019-12-30 11:21

Janów, dnia 30.12.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843) zwracamy się z zapytaniem o cenę usług.
Dotyczy:
Przygotowanie i wydanie jednego gorącego posiłku osobom dorosłym, zwłaszcza starszym, chorym lub niepełnosprawnym na terenie gminy Janów  w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz przygotowanie zestawów posiłkowych dla dzieci uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego w Piasku.

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Janów z siedzibą ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów NIP 9492192090 reprezentowana przez: Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Halinę Miodyńską, ul. Żarecka 1, 42-253 Janów, na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2013 r.


II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Od dnia 9 stycznia 2020 r., do dnia 30 czerwca 2020 r.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1.Posiłki dla około 40 osób dorosłych z terenu Gminy Janów (około 4840 posiłków)
2.Posiłki obejmujące: dania mięsne, jarskie lub zupę z pieczywem.
3.Posiłki przygotowywane będą dla  w/w osób przez 5 dni w tygodniu.
4. Posiłki dla około 15 dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia dziennego w Piasku (1080 posiłków).
5.Ilość osób i liczba posiłków określona została szacunkowo i może ulec zmianie.
6.O zmianach ilościowych Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

IV. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. OSOBY DOROSŁE Z TERENU GMINY JANÓW:
a)    Posiłki ( 1tydzień: 3x II danie i 2 x zupa, 2 tydzień: 2x II danie i 3 x zupa - naprzemiennie ).
b)    Dożywianie odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w okresie od 9 stycznia 2020 r., do dnia 30 czerwca 2020 r., z uwzględnieniem przerw na dni świąteczne.
c)    Posiłki muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego, zgodnie z normami HACCP.
d)    Posiłki powinny zawierać:
- dania mięsne (np.: sztuka mięsa, udziec kurczaka, stek z piersi, kotlet schabowy,  
   ryba, gołąbki itp.) – 150 gram.
-ziemniaki lub zamiennie kasza, ryż, makaron, kluski -  200 gram
-surówka lub jarzyny gotowane – 150 gram.
-dania jarskie (np.: naleśniki, spaghetti, pierogi, itp. ) – 350 gram.
-zupa z wkładką mięsną i pieczywem – 400 ml.
2. DZIECI W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO:
a)    Zestawy posiłkowe ( 3 razy w tygodniu: poniedziałek, środa i piątek) składające się z:
- kanapki przygotowanej naprzemiennie z: bułki pszennej, graham,   wieloziarnistej   
lub rogala o gramaturze 60 - 100g (z wyłączeniem pieczywa produkowanego z ciasta głęboko mrożonego) posmarowanej masłem o zawartości tłuszczu min. 82% ; z dodatkiem nabiału, wędliny, dżemu lub ryby oraz warzywnymi w postaci; rzodkiewki, papryki, ogórka, sałaty, pomidora. Każda kanapka winna być oddzielnie opakowana w folię spożywczą. Zamiennie można przygotować racuchy, tosty, drożdżówki.
-napoju: sok owocowy lub warzywno-owocowy o pojemności minimum 200 ml.
- owocu.
b)    Zamawiający nie zapewnia, ile osób i w jakim okresie będzie korzystało z zestawu posiłkowego. Docelowa ilość posiłków nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, gdyż w okresie umownym jest zależna od ilości dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego oraz od liczby dni żywieniowych . Ilość zestawów posiłkowych do końca trwania umowy będzie zmienna, czyli zależna od faktycznych potrzeb Zamawiającego.
3. Przygotowywane przez Wykonawcę posiłki powinny być urozmaicone, zgodne z zapotrzebowaniem na wartości energetyczne i odżywcze organizmu.
4.Wykonawca bierze odpowiedzialność za przestrzeganie norm sanitarno-epidemiologicznych w zakresie personelu i warunków przygotowywania  posiłków.
5.Wykonawca zapewnia jednorazowe naczynia do wydawania posiłków.
6. Wyklucza się sporządzanie posiłków na bazie półproduktów oraz na bazie Fast Food lub mrożonych potraw.
7. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu tygodnia. Każda zmiana w jadłospisie wymaga akceptacji Zamawiającego.
8.Rozliczanie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym będzie się odbywać na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich cen jednostkowych.
9.Cena jednego posiłku powinna obejmować koszt jego przygotowania i wydania.
10.Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości porcji z zastrzeżeniem dokonania uprzedzenia Wykonawcy co najmniej z 4 godzinnym wyprzedzeniem.
11.Cena podana w ofercie nie będzie ulegała zmianie przez cały okres trwania umowy.
12.Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli właściwego doboru i jakości posiłków.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
Wykonawca określi cenę jednostkową dla przedmiotu zamówienia. Należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (zakup produktów, wytworzenie gotowych dań, podatek VAT) podając ją w kwocie brutto i netto.

VI.  WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:
Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadać kadrę posiadającą wymagane uprawnienia, spełniającą wymogi Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „ZAPYTANIE OFERTOWE  Przygotowanie  jednego gorącego posiłku osobom dorosłym, w tym starszym, chorym lub niepełnosprawnym na terenie gminy Janów  w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz przygotowanie i wydanie zestawów posiłkowych dla dzieci uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego w Piasku” do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do dnia 7 stycznia 2020 r. do godziny 14:30.
W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu.
Koperta musi zawierać:
a)    formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
b)    stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu Wykonawcy,
c)    oświadczenie wykonawcy. (załącznik Nr 2),
d)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik Nr 3),
e)    aktualny odpis ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,

Informuje się, że w przypadku wyboru oferty Wykonawca jest zobowiązany do podpisania klauzuli RODO / o zachowaniu w poufności danych osobowych /
Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 8 stycznia 2020 r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie.

Oferty złożone po wskazanym terminie będą odrzucane z przyczyn formalnych.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia złożonych ofert.
Informacja o wyniku rozstrzygnięcia oferty będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS w Janowie: www.gops.janow.pl

VIII. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1.Przy ocenie ofert brane będzie pod uwagę kryterium cenowe posiłków.
2. Zamawiający zastrzega sobie (w przypadku równoważnej oferty cenowej) możliwość dokonania wyboru wykonawcy prowadzącego działalność w ramach pożytku publicznego.
3. Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa.
4. Osobą do porozumiewania się z Wykonawcą jest: Halina Miodyńska -Kierownik GOPS w Janowie, tel. 343278405, w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

IX. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA:
1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez szczegółowego uzasadnienia.
2.    Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert.


Kierownik GOPS
Halina Miodyńska
Załączniki:
Nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy.
Nr 2 -  Oświadczenie Wykonawcy.
Nr 3 – Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Nr 4 – Klauzula informacyjna.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Zapytanie ofertowe doc 54,50 KB Pobierz
Oświadczenie Wykonawcy doc 25,00 KB Pobierz
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych doc 27,00 KB Pobierz
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych docx 17,30 KB Pobierz
Proponowany jadłospis doc 31,00 KB Pobierz
Fomularz ofertowy doc 34,50 KB Pobierz

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

spoldzielnia_socjalna1.png

jsk_baner.jpg

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

siedlec.jpgsiedlec_jesien.jpgsiedlec_lato.jpgsiedlec_wiosna.jpgsiedlec_zaloba.jpg

schronisko.jpgschronisko_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET