A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
wtorek 25.06.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Urzędnik Wyborczy
Komisarz Wyborczy
Obwody głosowania
Okręgi wyborcze
2020-03-05 19:36

wybory_prezydenta RP.png

2018-05-24 08:41

Funkcję Urzędnika Wyborczego dla Gminy Janów pełni Pani Renata Smędzik

2018-05-24 09:25

INFORMACJA

o objęciu funkcji Komisarza Wyborczego w Częstochowie I,
właściwości terytorialnej, oraz siedzibie i czasie pracy


Zgodnie z treścią § 3.1. uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r., w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r., poz. 246) podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

I. Lidia Maria Dudek - uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych została powołana z dniem 3 kwietnia 2018 r. i objęła funkcję Komisarza Wyborczego w Częstochowie I.

II. Zakres właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Częstochowie I obejmuje: miasto na prawach powiatu Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, myszkowski.

III. Siedziba Komisarza Wyborczego w Częstochowie I mieści się w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Częstochowie, przy ulicy Jana III Sobieskiego 7, II piętro, pok. 201 w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie.

IV. Dyżur Komisarz Wyborczy w Częstochowie I pełni w poniedziałki, w godzinach od 10:00 do 14:00. Kontakt z Komisarzem Wyborczym w Częstochowie I możliwy jest również za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Komisarz Wyborczy w Częstochowie I

(-) Lidia Dudek

2018-05-24 08:58

UCHWAŁA NR 264/XLIV/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Janów, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) oraz art.12 § 2, § 11 i §12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1. 

Na wniosek Wójta dokonuje się podziału Gminy Janów na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 256/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Janów, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4. 

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 5. 

Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Częstochowie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Gminy w Janowie oraz zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński


Załącznik - Podział Gminy Janów na stałe obwody głosowania

2018-05-24 09:01

UCHWAŁA NR 255/XLIII/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Janów na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 419 § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r., Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1. 

Dokonuje się podziału Gminy Janów na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, w których będzie wybieranych 15 Radnych.

§ 2. 

Numery okręgów i ich granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr 280/XLVII/14 Rady Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

§ 4. 

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Gminy w Janowie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Częstochowie, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów

/-/ Stefan Zatoński

 


Załącznik Nr 1- Okręgi wyborcze 

 

unia_europejska_logo_white.png

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET