A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
środa 28.02.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2017-02-27 20:37

loga oze.jpg

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


NAZWA PROJEKTU:

„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Numer naboru: RPSL.14.03.00-IZ.01-24-410/22
Oś priorytetowa: 14. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU
Działanie: 14.3. Odnawialne źródła energii – REACT-EU


Całkowita wartość Projektu: 4 760 555,62  zł
Wartość kosztów kwalifikowanych:  4 724 442,11 zł
Wartość dofinansowania: 4 488 220,00 zł
Dofinansowanie UE: 4 488 220,00zł
Okres realizacji: 2022-08-15 - 2023-11-24


Beneficjent projektu: Gmina Janów

OPIS PROJEKTU
Projekt będzie polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej ( panele fotowoltaiczne) , energii cieplnej ( kolektory słoneczne), energię aerotermalną ( pompy ciepła do CWU) oraz energię biomasy ( kotły na pellet ) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Janów.

CELE

Projekt wpisuje się w cele zwiększenia udziału energii z OZE w bilansie energetycznym Gminy do roku 2020,ograniczenia emisji CO2 oraz ograniczenie zużycia energii finalnej, tj. w cele redukcyjne PGNu. Na terenie Gminy istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego, z biomasy. Roczna gęstość promieniowania słonecznego mieści się w granicach ok.1100-1150 kWh/m2, średnioroczna suma nasłonecznienia wynosi ok.1540 h. Biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie planowanych inwestycji i możliwości finansowe (rosnące ceny za energię elektryczną i cieplną),mając na uwadze, iż pozyskiwanie energii z OZE poprawi bilans energetyczny budynków mieszkalnych, zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Gminy, redukuje zużycie energii elektrycznej i cieplnej, ogranicza emisje gazów, postawiono za cel zwiększyć poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Gmina planuje wybudować infrastrukturę służącą produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ilości 330 instalacji dla 230 gospodarstw domowych, tj. ilość wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE wyniesie 119 szt., ilość wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE wyniesie 211 szt.
Przyczyni się to do rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych, energochłonności Gminy. Instalacje będą miały efekt edukacyjny, poprzez przybliżenie mieszkańcom korzystającym z zmodernizowanych budynków pozytywnych aspektów zastosowania OZE i zachęcenia ich do szerszego ich wykorzystania w swoich gospodarstwach domowych.
Dodatkowymi celami projektu to
-zmniejszenie stopnia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego odpadami spalania pochodzącymi z niskiej emisji
-podniesienie atrakcyjności gminy Janów
-poprawa stanu zdrowia ludności
-wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
-obniżenie jednostkowych i globalnych kosztów ogrzewania

PRZEDMIOT PROJEKTU

Dobór odpowiednich urządzeń i technologii powierzony zostanie wykonawcy wyłonionemu przez Grantobiorcę zgodnie z procedurą grantową. Podstawą będą deklaracje/ankiety określające zapotrzebowanie na energię, protokół z wizji lokalnych, audyt ex ante przedstawiające optymalne rozwiązania, które poprawią efektywność energetyczną budynków.
Celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w budynkach zaproponowano montaż 119 sztuk kompletnych instalacji fotowoltaicznych w oparciu o panele fotowoltaiczne on-grid, tj. wpiętych do sieci. Na podstawie rocznego zużycia energii elektrycznej w budynkach gospodarstw domowych objętych projektem zaproponowano montaż instalacji o łącznej mocy 407,16 kW.
Celem zmniejszenia zużycia energii cieplnej na poczet CWU w budynkach zaproponowano montaż 110 sztuk kompletnych instalacji solarnych w oparciu o kolektory słoneczne płaskie. Na podstawie rocznego zużycia energii cieplnej w budynkach gospodarstw domowych objętych projektem zaproponowano montaż instalacji o łącznej mocy 514,38 kW.
Celem zmniejszenia zużycia energii cieplnej na poczet CWU w budynkach, dla których technicznie nie jest możliwy montaż instalacji solarnych zaproponowano montaż 13 sztuk kompletnych instalacji pomp ciepła do CWU. Na podstawie rocznego zużycia energii cieplnej w budynkach gospodarstw domowych objętych projektem zaproponowano montaż instalacji o łącznej mocy 33,67 kW.
Celem zmniejszenia zużycia energii cieplnej na poczet CO i CWU w budynkach zaproponowano montaż 88 sztuk kompletnych instalacji kotłów na pelet. Na podstawie rocznego zużycia energii cieplnej w budynkach gospodarstw domowych objętych projektem zaproponowano montaż instalacji o łącznej mocy 2023,00 kW. 

 

Aktualności OZE 

 

 


Zalecenia dla Grantobiorców dotyczące dokumentacji wykonawczej oraz wymagań w zakresie:
Informacja dotycząca stosowania równoważnych rozwiązań zamiennych w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie

W związku z zapytaniami grantobiorców w zakresie możliwości montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie z zastosowaniem konstrukcji ze stali ocynkowanej Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnych Województwa Śląskiego nie widzi przeciwwskazań do wprowadzenia poniższych równoważnych rozwiązań zamiennych


 

Informacja dotycząca stosowania równoważnych rozwiązań zamiennych w zakresie instalacji solarnych


W związku z zapytaniem grantobiorców w zakresie możliwości zastosowania w instalacjach solarnych zbiorników blachy emaliowanej,  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnych Województwa Śląskiego nie widzi przeciwwskazań do wprowadzenia poniższych równoważnych rozwiązań zamiennych.


 

Z dniem 28 lutego 2023 r. ogłaszamy nabór uzupełniający do projektu grantowego "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów".  Osoby, które są zainteresowane udziałem w projekcie, powinny złożyć w Gminie Janów  następujące dokumenty:

•    Załącznik nr 2 -  Deklarację udziału w Projekcie
•    Załącznik nr 3 -  Ankietę dotyczącą instalacji OZE
•    Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowa)


oraz jeśli dotyczy:


•    Załącznik nr 4 -  Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej/rolniczej lub oświadczenie o niewykorzystaniu energii z mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności gospodarczej/rolniczej  
•    Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy
•    Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące deklaracji wymiany poszycia dachu wykonanego z eternitu.

Miejscem składania powyższych dokumentów w wersji papierowej  jest  sekretariat Urzędu Gminy Janów zlokalizowany w Janowie ul. Częstochowska 1,  pierwsze piętro, pokój nr 1.

Nabór będzie prowadzony w dni robocze od dnia  3.03.2023 r. do dnia  4.04.2023 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Janów:

-    w poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 15.00
-    we wtorek od godz. 8.00 do godz. 15.00
-    w środę od godz. 7.00  do godz. 15.00
-    w czwartek od godz. 7.00 do godz. 15.00
-    w piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00

Załączniki można pobrać ze strony www.janow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janów oraz siedzibie Urzędu Gminy Janów

Szczegółowe informację dotyczące regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego zawarte są w załączniku nr 1 do Zarządzenie nr WG.0050.21.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lutego 2023 r.:

Zarządzenie Nr WG.0050.21.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 550/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs.

Wójt Gminy Janów

/-/ Edward Moskalik

 


 

zestaw_efrr.jpg

Wójt Gminy Janów ogłasza nabór potencjalnych grantobiorców na zakup i montaż mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Deklaracje udziału w projekcie wraz z ankietą oraz pozostałymi niezbędnymi załącznikami należy złożyć w terminie od 18 stycznia 2018 r. do 20 lutego 2018 r.

Informację dotyczące naboru określone zostały w : 

Regulaminie naboru oraz realizacji projektu grantowego
"Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów" 

Wójt Gminy Janów informuje również iż w dniach: 23 stycznia 2018 r. , 30 stycznia 2018 r. , 6 lutego 2018 r. , 13 lutego 2018 r.  oraz 20 lutego 2018 r.  w Urzędzie Gminy Janów uruchomiony będzie punkt konsultacyjny w ramach którego każda zainteresowana osoba będzie mogła skorzystać z usług specjalistów, którzy dokonywać będą weryfikacji technicznej zgłoszonych obiektów i uzyskać poradę w zakresie doboru rodzaju instalacji Odnawialnych Źródeł Energii.

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj 

 

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

baner_ue_pozyskane.png

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET