A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
środa 22.05.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2020-11-10 10:24

EFRR2.JPG

NAZWA PROJEKTU:

„Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Numer naboru: RPSL.10.02.04-IZ.01-24-260/18
Oś priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie     10.2.4. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Całkowita wartość Projektu: 1 559 328,08 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 283 309,40 zł
Wartość dofinansowania: 1 219 143,92 zł
Dofinansowanie UE: 1 090 812,97
Okres realizacji: 2019-09-02 - 2020-12-31


Beneficjent projektu: Gmina Janów

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dawnego Wiejskiego Domu Towarowego dla potrzeb Centrum Usług Społecznościowych w Janowie wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Centrum będzie miejscem spotkań, zdobywania wiedzy oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym: dzieci, młodzież, rodziny, osoby bezrobotne, niepełnosprawne, czy seniorzy). Spójne i wielowymiarowe podejście przyczyni się do zwiększania dostępu do podstawowych usług społecznych, w tym socjalnych, edukacyjnych, opiekuńczych i doradczych, warunkujących prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa. Inwestycja wynika z Gminnego Programu rewitalizacji Gminy Janów na lata 2017-2023 i została ujęta na liście projektów podstawowych.

CELE

Celem głównym projektu jest: poprawa dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z obszaru Gminy Janów. Projekt zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie warunków mających na celu zmniejszenie zagrożenia marginalizacją osób stanowiących grupę docelową, w ramach projektu komplementarnego realizowanego z EFS. Cel ten będzie zrealizowany poprzez kompleksową pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej – poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości różnorodnych usług społecznych.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dawnego Wiejskiego Domu Towarowego dla potrzeb Centrum Usług Społecznościowych w Janowie wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W ramach inwestycji zaprojektowano dobudowę nowego wejścia i klatki schodowej. W piwnicy obiektu wygospodarowano kotłownię oraz pomieszczenia gospodarcze. W związku z budowaniem nowej klatki schodowej, zostanie wyburzona część starej, niespełniającej przepisów technicznych. Dwie naziemne kondygnacje obiektu zostaną przebudowane na potrzeby pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania CUS. Na parterze zaprojektowano: salę dla Klubu Seniora, salę dla dzieci,
niezbędny układ komunikacyjny, pomieszczenia WC oraz zaplecza: aneks socjalny i pomieszczenia pomocnicze. Na piętrze przewidziano salę zajęć z zapleczem, biura projektu, pomieszczenia WC i aneks socjalny. Wszystkie pomieszczenia będą wykorzystywane na działalność CUS.
Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poprzez wykonanie windy w celu ułatwienia komunikacji pionowej.
Powierzchnia zabudowy
- budynku podlegającego opracowaniu: 215,00 m2
- projektowanej rozbudowy 42,60 m2
- powierzchnia zabudowy łącznie 257,60 m2
Powierzchnia użytkowa 551,42 m2
Kubatura całkowita kubatura budynku 1149,84 m3.
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano prace termomodernizacyjne:
• izolacja termiczna:
- wieńców, nadproży, rdzeni i ścian zewnętrznych - styropian gr. 20.0 cm,
- ścian fundamentowych - styropian ekstrudowany gr. 10,0 cm,
- stropodachu - wełna mineralna lub styropian gr. 20 cm,
• stolarka: okna PVC, drzwi aluminiowe.
Przedmiotowy budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne:
- instalacja wody zimnej,
- instalacja ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją solarna,
- instalacja kanalizacji sanitarnej przyłączona do kanalizacji sanitarnej,
- instalacja kanalizacji deszczowej,
- instalacja centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła (piec na pellet - biomasę),
- instalacja elektryczna.
Na potrzeby prawidłowego funkcjonowania obiektu i świadczenia usług społecznych zostanie zakupione wyposażenie.
W ramach zagospodarowania terenu - do obsługi projektowanego budynku zostanie wykonanych 12 miejsc postojowych (w tym: 2 dla osób niepełnosprawnych). Zaprojektowano dojścia do budynku oraz elementy malej architektury – ławki i kosze na śmieci. Zostanie urządzona zieleń niska – trawniki.przebudowagsrpo.PNG

baner_ue_pozyskane.png

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET