A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
poniedziałek 04.03.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2020-03-25 21:08

I  Podstawa prawna
1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


II  Kształcenie na odległość – zasady ogólne
1. Każdy nauczyciel ma obowiązek realizować tygodniowy zakres materiału uwzględniając równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia.
2.  Zadawane prace muszą być dostosowane do możliwości uczniów.
3.  Nauczyciel może przekazywać wiedzę w formie nagrań oraz transmisji audio i wideo, wykorzystania obecnych w Internecie zasobów edukacyjnych o charakterze multimedialnym (animacje, filmy, wykłady, nagrania eksperymentów, gry edukacyjne, interaktywne materiały dydaktyczne, itd.), zadań dla uczniów ze wskazaniem gdzie mogą je znaleźć.
4. Nowy materiał powinien być zaprezentowany przez nauczyciela przy wykorzystaniu aplikacji audio, audiowizualnych lub z wykorzystaniem internetowych platform edukacyjnych
5. Nauczyciel ma obowiązek informowania rodziców i uczniów o kryteriach sukcesu do nowego tematu, aby wiedzieli oni co będzie oceniane i znali postępy dziecka oraz o jego pracy.
6.  Nauczyciel ocenia wskazane przez siebie prace ucznia. Oceny będą wstawiane przez nauczyciela zgodnie z warunkami nauczania zdalnego.
7. Nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
8.  Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. Pracujący zdalnie nauczyciel nie ma możliwości realizowania swoich funkcji opiekuńczych.


III  Organizacja zajęć zdalnych:
1. Zajęcia dla poszczególnych klas będą odbywać się według planu zdalnego nauczania (plan zamieszczony został na stronie internetowej szkoły i szkolnej stronie fb).
2. Nauczyciele będą wysyłać wiadomości codziennie, między godz. 8.00, a 10.00. Częstotliwość wysyłania informacji zależy od planu pracy szkoły i organizacji zajęć przez danego nauczyciela.
3. Nauczyciel pozostaje w gotowości do kontaktu z uczniem / rodzicem ucznia zgodnie dotychczasowym planem lekcji.
4.  Termin wykonania danego zadania nauczyciel opisuje w wiadomości opisującej zadanie. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie.
5. Jeśli uczeń ma wątpliwości jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać - informuje o tym nauczyciela przez komunikator, za pomocą którego odbywają się kontakty nauczyciela z uczniami. Nauczyciel jest zobowiązany pomóc uczniowi. Sposób i czas kontaktu wskazuje nauczyciel.

6. Nauczyciel będzie umieszczał zadania do wykonania w takich formach, jak
a)  klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń,
b)  w formie opisu tekstowego zadania do wykonania,
c)  w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy),
d)  w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne.
e) Nauczyciel może zorganizować lekcję on-line przy wykorzystaniu aplikacji audio, audiowizualnych lub na internetowych platformach edukacyjnych. Informacja o sposobie i terminie spotkania on-line będzie umieszczona w folderze danej klasy na szkolnym fb w dniu poprzedzającym lekcję zaplanowaną w takiej formie.
f) W przypadku lekcji wychowania fizycznego - nauczyciel będzie zadawał raz w tygodniu zestaw ćwiczeń do wykonania przez uczniów w domu (Uczeń wykonuje te ćwiczenia w każdym dniu, w którym w planie ma w-f).

g) Nauczyciel logopeda –  będzie wysyłał wskazówki i ćwiczenia do rodziców, żeby mogli ćwiczyć z dziećmi. Logopeda zaproponuje rodzicom konsultacje on-line za pomocą dostępnych narzędzi.
h)  Nauczyciel realizujący zajęcia rewalidacyjne współpracuje z nauczycielami i dostosowują zalecony materiał zgodnie z IPET. Nawiązuje kontakt z uczniami i rodzicami i wspomaga ich w codziennej pracy.
i)  Pedagog  zobowiązany jest do ustalenia godzin konsultacji dla rodziców i uczniów w wymiarze 1 godz. w tygodniu dla każdej klasy. Ponadto udziela porad uczniom i rodzicom  w razie potrzeby poprzez e-mail, lub inny sposób ustalony z rodzicem.
j)  Nauczyciel bibliotekarz, jeśli to możliwe, udostępnia bezpłatny dostęp do e-booków, jeśli takie znajdują się w Internecie. Przekazuje nauczycielom i rodzicom informacje o dostępnych materiałach edukacyjnych w Internecie. Współpracuje z nauczycielami języka polskiego i nauczycielami klas 1-3 przy opracowywaniu lektur.
k)   Nauczyciele zmodyfikują swoje rozkłady nauczania, tak aby realizować podstawę programową. Będą wprowadzać nowy materiał i zadawać prace z nim związaną i oceniać te prace, zgodnie z zasadami oceniania.
l)  Jeśli uczeń, z przyczyn niezależnych od niego, w określonym czasie nie wywiąże się z obowiązku kontaktu z nauczycielem, jest zobowiązany ustalić z nauczycielem nowy termin wykonania pracy domowej.
ł) Od 25 marca 2020 r. tematy lekcyjne będą wpisywane w dzienniku.
m)  Nauczyciele, w porozumieniu z dyrekcją, ustalą godzinę konsultacji online dla uczniów.
n)  Nauczyciele, w porozumieniu z dyrekcją, ustalą również raz w tygodniu godzinę konsultacji dla rodziców.
o)  Wychowawcy ustalą formę kontaktu z uczniami swoich klas z uwzględnieniem możliwości kontaktu wizualnego on-line raz na tydzień.
7. Wprowadzenie innego sposobu realizowania zajęć niż zdalne nauczanie w przypadku, gdy uczeń z różnych przyczyn nie może korzystać z proponowanych form nauczania zdalnego należy podjąć następujące działania:
a) Wychowawca klasy jest zobowiązany do ustalenia, którzy uczniowie nie mogą korzystać z form zdalnego nauczania i przekazują taką informację wszystkim nauczycielom uczącym i dyrekcji.

b) Wychowawca ucznia ustala z jego rodzicami sposób przekazania materiałów dla ucznia.
c)  W szczególnych przypadkach nie uwzględnionych powyżej zasady nauczania zdalnego muszą być zaakceptowane przez dyrektora szkoły.
7. Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe:
a)  https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
b)  www.epodreczniki.pl
c) Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
d) CKE – zadania dla ósmoklasisty

e) inne polecane przez nauczycieli w ramach codziennych zadań dla uczniów.

Zasady wchodzą w życie od 25.03.2020 r.

                                                                                                                                           Dyrektor Szkoły
                                                                                                                                           Małgorzata Matyas

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

baner_ue_pozyskane.png

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET