A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
środa 28.02.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2020-01-31 13:54

Janów dnia 13 lutego 2020 r.

W dniu 31.01.2020 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania o ofertowego na „Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego budowy hali sportowej w miejscowości Janów”. W związku z niewłaściwym określeniem przedmiotu zamówienia, w tym nazwy miejscowości, Zamawiający unieważnia postępowanie.

Jednocześnie informuję, iż zapytanie zostanie ponownie ogłoszone i umieszczone na stronie www.janow.pl po właściwym doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia.


Janów, dn. 31.01.2020r.


Zapytanie ofertowe
Gmina Janów zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę: „Sporządzenie projektu budowlano -wykonawczego budowy hali sportowej w miejscowości Janów”.


I. Zamawiający:

Gmina Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów,adres poczty elektronicznej: gmina@janow.pltel. 34 3278048 fax 34 3278081

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1.    Przedmiotem zamówienia jest: „Sporządzenie projektu budowlano -wykonawczego budowy hali sportowej w miejscowości Janów”
W ramach zamówienia należy wykonać indywidualny projekt hali sportowej z widowniąi zapleczem   socjalno-technicznym  wraz  z infrastrukturą  techniczną, wewnętrznymi oraz zewnętrznymisieciami, zagospodarowaniem terenu, uwzględniając budowę dróg pożarowych, placumanewrowego, miejsc parkingowych, obiektów małej architektury, zieleni, oświetlenia zewnętrznego. Projekt musiprzewidywać  zastosowanie rozwiązań technicznych i materiałów zgodnych z wymogami w obiektach stanowiących przedmiot zamówienia. Obiekt winien być przystosowany dla osóbniepełnosprawnych.  W  projekcie  należy zastosować technologie pozwalające na energooszczędność obiektu i niskiekoszt utrzymania.
Budynek o wymiarach około 30 x 60 m z uwzględnieniem pełnowymiarowego boiska,zlokalizowany na działce o nr ewidencyjnym 213/2 w miejscowości Janów wraz z zapleczem sanitarno – technicznym oraz trybunami na około 150 osób.
W ramach zadania należy wykonać kompleksową dokumentację obejmującą m. in.:
a.    Wykonanie koncepcji hali oraz zagospodarowania terenu przyległego wraz z wstępną kalkulacją kosztów.
b.    Uzyskanie map do celów projektowych.
c.    Projekt budowlano-architektoniczny – wykonawczy.
d.    Projekt budowlany dla każdej z branż – wykonawczy.
e.    Przedmiar robót dla każdej z branż.
f.    Kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż.
g.    STWiORB dla każdej z branż.
h.    Projekt zagospodarowania działki.
i.    Inne niezbędne dokumenty wynikające z przepisów prawa.
j.    Wszystkie założenia oraz rozwiązania projektowe muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed przystąpieniem do końcowej fazy prac projektowych.
k.    Uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji.
W/w opracowanie należy przygotować:
- w wersji papierowej w 5 egzemplarzach
- w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w dwóch egzemplarzach, w tym w formacie PDF.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30kwiecień 2020 roku. W przedmiotowym terminie wymagane dostarczenie kompletu dokumentacji technicznej.


IV. WYMAGANIA I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA


1. Oferent musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami wtym zakresie.


V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY


Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.


VI. KRYTERIA OCENY OFERT


Cena - 100%.


VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT


1. Ofertę należy przesłać w formie skanu dokumentów na adres gmina@janow.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów  z następującym oznaczeniem: „Oferta na Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego budowy hali sportowej w miejscowości Janów”do dnia 10.02.2020r.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.


 VIII. ZAŁĄCZNIKI


1. Wzór formularza ofertowego.


Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Wzór formularza ofertowego. doc 50,00 KB Pobierz

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

baner_ue_pozyskane.png

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET