A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
wtorek 05.07.2022RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2018-08-22 10:57

EFRR2.JPG

 Janów, dnia 22 sierpnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe

I.    Dane Zamawiającego
1.    Zamawiający
Gmina Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
2.    Gmina Janów powiat częstochowski zaprasza do złożenia oferty handlowej na wykonanie materiałów promocyjnych
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej w Janowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.  

II.    Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i druk tablicy promocyjnej projektu
Informacje na temat wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia znajdują się w specyfikacji warunków zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

III.    Termin wykonania Zamówienia
Termin wykonania zamówienia:
•    Projekt oraz druk tablicy informacyjnej – do 17 września  2018 r.
•    Wykonane projekty wymagają akceptacji przez Zamawiającego
 
IV.    Sposób przygotowania oferty
1.    Ofertę należy składać na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania. Dopuszczalne jest złożenie oferty na druku Wykonawcy, przy czym oferta powinna zawierać co najmniej:
- Nazwa i adres Wykonawcy
- Nr NIP,
- Nr Regon,
- dane kontaktowe: nr telefonu, e- mail,
- cena ofertowa brutto za wykonanie Zamówienia,
- data przygotowania oferty.
2.    Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
3.    Adres do korespondencji:
Gmina Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów

V.    Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:
1.    Osobą wyznaczoną do kontaktu jest:
Rafał Strzelczyk
Tel. 34 3278048 wew. 17
E-mail: r.strzelczyk@janow.pl

VI.     Sposób obliczania ceny
Wykonawca przedstawi w ofercie w zapisie liczbowym i słownie cenę całkowitą brutto przedmiotu zamówienia, stanowiącą jednocześnie cenę ofertową. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także koszty niezbędne do realizacji zamówienia np. koszty dostawy przedmiotu umowy do miejsca zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w złotych polskich.


VII.    Kryterium oceny oferty
1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny oferty pod względem zgodności z zapytaniem ofertowym.
2.    Oferty, które nie będą odpowiadały zapytaniu ofertowemu zostaną odrzucone, oraz nie będą podlegały ocenie.
3.    Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty w zakresie jej niezgodności z formalnymi wymaganiami Zamawiającego określonymi  w zapytaniu ofertowym,  oraz może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień co do złożonej oferty, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.


Kryterium oceny poprawnie złożonych ofert będzie:
Cena – 100 %
Sposób wyliczenia punktacji:
Cena
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100 gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena podana w ofercie
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę cenową.

VIII.    Informacje dotyczące wyboru oferty
-  Dopuszczalne jest złożenie oferty na formularzu Wykonawcy, z zastrzeżeniem minimalnego zakresu oferty opisanego w punkcie IV.
-  Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekroczy cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą.
-  Jeżeli Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą nie podejmie negocjacji lub negocjacje nie doprowadzą do udzielenia zamówienia,  Zamawiający może rozpocząć negocjacje z pozostałymi Wykonawcami.
- Jeżeli w wyniku negocjacji nie zostanie wyłoniony Wykonawca, któremu Zamawiający może udzielić zamówienia, Zamawiający unieważni postępowanie           i będzie miał prawo do ponownego rozpoczęcia procedury wyboru Wykonawcy.

IX.    Sposób rozliczenia z Zamawiającym
Forma rozliczenia – faktura płatna przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia. Faktura ma być wystawiona po realizacji całości zamówienia.

X.    Termin składania ofert
1.    Ofertę na w/w zapytanie należy składać na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego uwzględniając warunki opisane powyżej w terminie do dnia 17 września 2018 roku, na adres  e-mail: r.strzelczyk@janow.pl, faksem na 34 3278081 lub osobiście w Urzędzie Gminy Janów lub pocztą tradycyjną, na adres:

Gmina Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów

XI.     Załączniki
Załącznik Nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie


Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Zapytanie ofertowe doc 89,00 KB Pobierz

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

gaz_logo.png

Spis_powsechny_logo_1.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET