A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
czwartek 28.09.2023RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2020-04-01 10:01

Janów, dnia 1 kwietnia 2020 r.

Zapytanie ofertowe
Gmina Janów zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę projektową: „Przebudowa drogi
do transportu rolnegow miejscowości Złoty Potok - Góry Gorzkowskie – Hucisko”.

I. Zamawiający:

Gmina Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów,adres poczty elektronicznej: gmina@janow.pltel. 34 3278048 fax 34 3278081

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jestsporządzenie projektu budowlano –wykonawczego dla zadania„Przebudowa drogi do transportu rolnegow miejscowości Złoty Potok- Góry Gorzkowskie– Hucisko” - na odcinku ok. 2080 m.
2.    Zakres i wymagania dotyczące przebudowywanej drogi:
a.    Konstrukcja nawierzchni jezdni o szerokości 5 m - przyjąć, jak dla drogi o ruchu kategorii KR 1.
b.    Utwardzenie poboczyo szer. 0,5 m.
c.    W przypadku konieczności odwodnienia drogi zaproponować optymalne rozwiązanie.
d.    W przypadku wystąpieniatakiej konieczności, uzyskać ewentualne zgody właścicieli przyległych terenów na wybudowanie drogi.
e.    Uwzględnićstałą organizację ruchu.
3.    W ramach zadania należy wykonać kompleksową dokumentację obejmującą:
a.    Mapy do celów projektowych.
b.    Wstępną koncepcję przebudowy drogi.
c.    Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi, w tym wskazanie sposobu odwodnienia.
d.    Przedmiar robót.
e.    Kosztorysy inwestorskie.
f.    STWiORB.
g.    Inne niezbędne dokumenty wynikające z przepisów prawa.
4.    Wszystkie założenia oraz rozwiązania projektowe muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed przystąpieniem do końcowej fazy prac projektowych.
5.    W ramach zadania należy uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą naotrzymanie prawomocnego pozwolenia na budowę.
6.    W/w opracowanie należy przygotować:
a.    w wersji papierowej w 5 egzemplarzach,
b.    w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w dwóch egzemplarzach, w tym w formacie PDF.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30października 2020 roku. W przedmiotowym terminie wymagane jest dostarczenie kompletu dokumentacji technicznej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę.

IV. WYMAGANIA I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Oferent musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami wtym zakresie.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena - 100%.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Ofertę należy przesłać w formie skanu dokumentów na adres gmina@janow.pl lub dostarczyć
do sekretariatu Urzędu Gminy Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów z następującym oznaczeniem: Oferta na sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania „Przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Złoty Potok - Góry Gorzkowskie – Hucisko”do dnia 07.04.2020r. do godz. 15.00
2.    O wyborze najkorzystniejszej oferty zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
3.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru żadnej z ofert, bez podania przyczyny na każdym etapie prowadzonego postępowania. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

1.    Wzór formularza ofertowego.
2.    Orientacyjny zakres opracowania.


Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Załącznik nr 1: Wzór formularza ofertowego doc 51,00 KB Pobierz
Załącznik nr 2: Orientacyjny zakres opracowania pdf 669,53 KB Pobierz

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET