A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
poniedziałek 17.06.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2019-06-06 14:00

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI

W ZAKRESIE GASTRONOMII I HANDLU PODCZAS WYDARZENIA MAGIA ŚWIATŁA I DŹWIĘKU

 

I. Organizator: Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie

ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów NIP: 9491979439; Tel. 34/327-81-08; Fax: 34/327-80-81; E-mail: sokis@janow.pl

zwany dalej Organizatorem

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Na przedmiot zamówienia składa się zapewnienie obsługi w zakresie: gastronomii, handlu, piwa, napojów, rękodzieła, zabawek, itp. z wyłączeniem art. wymienionych w dziale III, pkt. 4 podczas wydarzenia Magia Światła i Dźwięku w ramach III Jurajskich Zawodów Balonowych, zwanym dalej Imprezą.

2. Miejsce imprezy: BŁONIA PRZY STAWIE AMERYKAN W ZŁOTYM POTOKU – 20 lipca 2019 r.

III. Obowiązki Oferenta i zakres zamówienia.

1. Po stronie Oferenta leży uzyskanie zgody Stacji Epidemiologicznej na sprzedaż i działalność gastronomiczną oraz wszystkich innych wymaganych zaświadczeń i pozwoleń.

2. Oferent posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością (które jest zobowiązany okazać w dniu podpisania umowy).

3. Oferent zobowiązany jest do dołączenia do oferty aktualnego wydruku z Krajowego Rejestru Sądownictwa lub Centrum Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Oferent odpowiada za przestrzeganie zakazu sprzedaży napojów w opakowaniach szklanych i aluminiowych oraz sprzedaży materiałów i środków pirotechnicznych.

5. Oferta powinna uwzględniać zadaszone miejsca dla konsumentów (min. 200 miejsc siedzących - stoliki, ławki, parasole).

6. Oferent zabezpiecza we własnym zakresie: a) odpowiednią ilość koszy na śmieci, która zagwarantuje estetyczny i czysty wygląd stoisk gastronomicznych i handlowych, b) sprzęt gaśniczy oraz inny niezbędny sprzęt i środki potrzebne do wystawienia i funkcjonowania stoisk. 7. W ramach obsługi gastronomicznej i handlowej (z wyłączeniem infrastruktury zabawowej ze względu na charakter imprezy) oferent zobowiązuje się do dystrybucji niżej określonych produktów w czasie trwania Imprezy: a) napoje chłodzące, dania typu fast food, lody, gofry, grill, itp.; b) stanowiska z piwem (zgodnie z Ustawą z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi j.t. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1356) (sprzedaż piwa tylko i wyłącznie w kubkach jednorazowych – po uprzednim uzyskaniu jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu); c) stoiska z rzemiosłem, zabawkami, itp.;

7. Oferent rozlicza transakcję z Organizatorem w PLN, płatne przelewem na konto bankowe wskazane w umowie, według poniższego harmonogramu: I rata – 50% oferowanej kwoty – do 15.07.2019 r. II rata – 50% oferowanej kwoty – do 25.07.2019 r.

8. Za wszelkie szkody i wypadki powstałe na terenie objętym wyłącznością odpowiada wyłącznie Oferent, który wyegzekwuje ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków od podwykonawców.

IV. Obowiązki i zastrzeżenia Organizatora Imprezy:

1. Organizator oświadcza, iż posiada wyłączne prawo do organizacji i przeprowadzenia Imprezy oraz prawo do dysponowania terenem - BŁONIA PRZY STAWIE AMERYKAN W ZŁOTYM POTOKU.

2. Organizator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy z przyczyn od niego niezależnych (klęski żywiołowe, żałoba narodowa). W zaistniałym przypadku ustala się nowy termin Imprezy lub dokonuje zwrotu kwoty przedpłaty.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do: a) Umieszczenia stoisk: promocyjnych szkół, uczelni, stowarzyszeń, fundacji, banków, instytucji dotujących imprezę, sponsorów, stoisk z potrawami regionalnymi + degustacja, kosmetyków. b) Do wskazania miejsc na terenie imprezy dla infrastruktury gastronomicznej i handlowej.

V. Informacje dotyczące wypełnienia formularza ofertowego.

1. Oferent składa tylko jedną ofertę zgodnie ze wszystkimi wymogami, tj. w wymaganym terminie oraz zgodnie z zakresem zamówienia.

2. Formularz musi być sporządzony czytelnie, drukowanymi literami, w języku polskim oraz podpisany przez Oferenta.

3. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Oferenta, do formularza powinno zostać załączone upoważnienie do reprezentowania.

4. Wartość cenowa (podana w wartościach netto i brutto) za wyłączność w zakresie niniejszego zapytania nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

5. Mile widziane referencje dołączone do oferty.

6. Oferta musi być złożona w zamkniętym opakowaniu lub kopercie oraz zabezpieczona w sposób gwarantujący poufność jej treści.

Koperta musi być zaadresowana w następujący sposób:

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie ul. Częstochowska 1 42-253 Janów

z dopiskiem: OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ OBSŁUGI W ZAKRESIE GASTRONOMII I HANDLU PODCZAS „Magii Światła i Dźwięku – 20 lipca 2019 r.” – (Dane Oferenta)

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru Oferenta bez podania przyczyny. Jeśli zajdzie taka konieczność Organizator może ogłosić kolejne zapytanie ofertowe.

8. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Organizatora, zastrzega on sobie możliwość zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca najwyższą kwotę brutto oferowaną za wyłączność w wymaganym zakresie podczas Imprezy, złożoną przez Oferenta spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

VI. Składanie i otwieranie ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora w dniach: poniedziałek– piątek w godzinach 8.00- 15.00.

2. Termin składania ofert upływa dnia 24.06.2019r. o godzinie 15.00. Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Planowany termin zawarcia umowy, istotne warunki umowy.

1. Organizator przewiduje zawrzeć umowę do dnia 05.07.2019r. wg własnego wzoru z Oferentem, który złożył najkorzystniejsza ofertę.

2. Organizator telefonicznie powiadomi Oferenta o wyborze jego oferty, miejscu i terminie podpisania umowy.

VIII. Uprawniony do kontaktów:

Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami:

Anna Tarczyńska tel. 518 589 803

Magdalena Siemion tel. 669 583 558

IX. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Formularz oferty doc 40,00 KB Pobierz

 

unia_europejska_logo_white.png

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET