A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
piątek 24.05.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2021-07-01 11:23

Janów, dnia  1 lipca  2021 r.


Wójt Gminy Janów ogłasza przetarg ofertowy
na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 266

 


Wójt Gminy Janów zaprasza do składania ofert w przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu strażackiego marki STAR 266


1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Gmina Janów z siedzibą w Janowie ul. Częstochowska, 4 – 253 Janów
Tel. 34 3278048
e-mail.: gmina@janow.pl


2. Przedmiot sprzedaży:
Marka i typ samochodu – STAR 266
Rok produkcji – 1981
Typ: GBA 2,5/16
Zabudowa Bonex
Autopompa GZUT szybkie natarcie, trokomat Działko 800/2400 l/min
Układ 4/4/1
Samochód sprzedawany bez wyposażenia

Dane uzupełniające:
Posiada ważny przegląd techniczny (marzec 2022 r.) oraz ważne ubezpieczenie komunikacyjne (do 31.12.2021 r.).


3. Cena wywoławcza pojazdu:
36 000,00 zł    


4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód:
Samochód można oglądać przy remizie OSP Piasek  do dnia 8 lipca 2021 r. Termin oględzin należy ustalić telefonicznie pod nr 509 992 778  osoba do kontaktu – Pan Andrzej Miszczyk  –OSP Piasek.


5. Warunki przystąpienia do przetargu:
Sprzedający nie wymaga złożenia wadium.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr. 1


6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej następująco: Gmina Janów, ul. Częstochowska 1, 42 - 253 Janów oraz opisanej: „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 266 oraz „Nie otwierać przed godziną 10.15 dnia 09.07.2021 r.”. Kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem siedziby Oferenta.
Ofertę można również wysłać za pośrednictwem e-mail na adres gmina@janow.pl. Wówczas
w temacie wiadomości proszę wpisać  „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 266”
Oferty należy składać w terminie do dnia 09 lipca 2021. do godz. 10.00 w siedzibie sprzedającego pod adresem ul. Częstochowska 1, 42 – 253 Janów  – Sekretariat Urzędu Gminy Janów lub za pośrednictwem e-mail: gmina@janow.pl.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09 lipca 2021 r. o godz. 10.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Janów
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert zawierających najwyższą cenę, Oferenci, którzy je złożyli, zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych.
Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę.


7. Informacje dodatkowe:
1.    Uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest Rafał Strzelczyk  w godzinach pracy Urzędu, nr. tel. 34 3278048, e-mail.: r.strzelczyk@janow.pl
2.    Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa.
3.    Nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Janów   - Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa Filia Janów 06 8591 0007 0330 0925 0228 0008 w terminie 7 dni  po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej . Wpłacone środki finansowe muszą znaleźć się na ww. rachunku bankowym w terminie.
4.    W przypadku niewpłacenia ofertowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt. 3, Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy.
5.    Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy.
6.    Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Nabywca.
7.    Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Edward Moskalik

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy docx 11,27 KB Pobierz

baner_ue_pozyskane.png

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET