A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
środa 22.05.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2022-09-01 14:03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie informuje, iż można składać wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023. Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie, w godzinach pracy Ośrodka, w terminach określonych w art.90 n ust. 6 i 7 ustawy tj.  do 15 września 2022 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów w terminie do 15 października 2022 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Janów, spełniający kryteria dochodowe (dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 600,00zł.) zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek sporządzony zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 90n ust.4 ustawy (do pobrania poniżej lub w siedzibie GOPS).

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć :
a) rodzice,
b) opiekunowie prawni ucznia,
c) pełnoletni uczniowie,
d) dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny (art. 90c ust. 1- t.j. Dz. U. 2021r. poz.1915 ze zm.).
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.

Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy (od września do czerwca) w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie krótszy niż miesiąc  nie dłuższy niż 9 miesięcy (od października do czerwca) w danym roku szkolnym.

Zgodnie z art. 90 d ust. 2 pkt 1 i 2 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2021 r.poz.1915 ze zm.) pomoc materialna przysługuje w formie:
a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak:  wyjazdy do teatru, wycieczki szkolne i inne;
b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym  przede wszystkim na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów i pomocy szkolnych, plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;
c) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za bursę lub internat i kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły- uczniom szkół ponadgimnazjalnych, wychowanków ośrodków o których mowa w art. 90b ust.3 pkt 2 ustawy , słuchaczom kolegiów o których mowa w art. 90b ust.3 pkt.1.

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2021 r.poz.1915 ze zm.) pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 13 (art.90 d ust. 12).

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie:
-oryginałów faktur,
- oryginałów rachunków imiennych,
- imiennych biletów miesięcznych,
- dowodów wpłaty,
- wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściem do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Powyższe dokumenty wymienione powinny zawierać:
- nazwę wystawcy,
- datę wystawienia/sprzedaży,
- numer dokumentu,
- imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy), (imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, a w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego), pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest, by np. plecak, obuwie, spodenki itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”. W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis .
KOPIE DOWODÓW PŁATNOŚCI NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ
O BEZWZGLĘDNE KOMPLETOWANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
CO POZWOLI NA SPRAWNE ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
WNIOSEK stypendiuM 2022.doc doc 101,50 KB Pobierz

baner_ue_pozyskane.png

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET