A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
środa 22.03.2023RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2023-01-30 09:39

STOWARZYSZENIE „PARTNERSTWO PÓŁNOCNEJ JURY”

ogłasza

KONKURS nr 1/2023/PD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata20 14-2020

na przedsięwzięcie 1.1.1

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

opisane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” na lata 2014-2020 (LSR)


1. Termin składania wniosków: 13 lutego 2023 r. – 27 lutego 2023 r.
2. Miejsce i tryb składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury"
ul. Szkolna 2, 42-253 Janów
w dni robocze tj.: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 13.00,
piątek w godz. 8.00 – 12.00

W związku z robotami budowlanymi na terenie Szkoły Podstawowej w Janowieinfo rmujemy, że wejście do biura odbywa się przez wejście główne do budynku szkoły (wejście przez przedszkole). Na drzwiach wejściowych, a także w samej placówce szkolnej są dokładne oznakowania wskazujące sposób poruszania się po szkole, aby skutecznie dotrzeć do siedziby Stowarzyszenia PPJ.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (każdy egzemplarz wniosku powinien być trwale spięty i umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze).

Nie przewiduje się możliwości składania wniosku o przyznanie pomocy przy użyciu generatora wniosku.

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

3. Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015r. poz. 1570 z późn. zm.).

4. Limit środków dostępnych w konkursie: 140 000,00 euro

5. Forma wsparcia: premia - 80 000,00 zł.

6. Warunki udzielenia wsparcia:
Operacja musi:

a)Spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015r. poz. 1570 z późn. zm.)

b)Spełnić warunki wstępnej oceny wniosków

c)Zostać uznana za zgodną z LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”, tzn. z
- przedsięwzięciem 1.1.1: Zakładanie działalności gospodarczej;
- celem szczegółowym 1.1: Wzmocnienie aktywności zawodowej mieszkańców;
- celem ogólnym 1: Wielokierunkowy i innowacyjny rozwój obszaru.

d)Realizować wskaźniki określone w LSR, tj:
- wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy; jednostka miary: pełny etat średniorocznie
- wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa; jednostka miary: sztuka.

e)Uzyskać co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów zgodnie z Kartą oceny operacji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 60.

7. Kryteria wyboru operacji.
Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”: www.jura-ppj.plpod linkiem https://www.jurappj.pl/kategorie/dla_wnioskodawcy
W konkursie obowiązują kryteria wyboru, zawarte w „Karcie oceny operacji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej”.
Operacja musi uzyskać co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60.

8. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:
a)Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wskazane w w/w wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy.
b)Oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu osoby/osób z grupy defaworyzowanej,według załączonego wzoru do ogłoszenia o konkursie – jeżeli dotyczy,
c) Oświadczenie wnioskodawcy, że jest osobą z grupy defaworyzowanej, według załączonego wzoru do ogłoszenia o konkursie – jeżeli dotyczy,
d) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadanym statusie osoby bezrobotnej przez wnioskodawcę – jeżeli dotyczy,
e) Odpis aktu urodzenia dziecka – jeżeli dotyczy,
f) Orzeczenie o niepełnosprawności wnioskodawcy – jeżeli dotyczy,
g) Nakaz płatniczy potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego przez wnioskodawcę- jeżeli dotyczy,
h) Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy potwierdzające zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie LGD PPJ w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy oraz 731 dni i więcej przed jego złożeniem w
okresie ostatnich 3 lat.

Wnioskodawca poza wymienionymi może złożyć również inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 3.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

9. Miejsce udostępnienia dokumentów:
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznaniu pomocy, Procedury oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych wraz z załącznikami oraz Kryteria oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych są dostępne na stronie www.jura-ppj.pl pod linkiem http://www.jura-ppj.pl/kategorie/dla_wnioskodawcy.
Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”, jest dostępna na stronie www.jura-ppj.pl pod linkiem http://www.jura-ppj.pl/kategorie/strategia_rozwoju_lokalnego oraz w siedzibie Stowarzyszenia.
Informacje udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia tj. ul. Szkolna 2, 42-253 Janów, oraz pod numerem telefonu: 34 327 89 43.

Doradztwo udzielane jest zgodnie z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” zamieszczonymi na stronie internetowej www.jura-ppj.pl.

Konkurs jest ogłaszany i przeprowadzany zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych, dostępną na stronie www.jura-ppj.pl z którą należy się zapoznać.

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET