A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
wtorek 25.06.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2023-06-19 15:37

Janów, dnia 19.06.2023 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Przygotowanie i dostarczenie  zestawów posiłkowych dla dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego „Świetlica marzeń” w Janowie, Plac Grunwaldzki 9

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Janów z siedzibą ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów NIP 9492192090 reprezentowana przez Wójta Gminy Janów, w którego imieniu działa pełniący obowiązki  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Joanna Tekiela, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Janów z dnia 15 maja 2023 r.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od  lipca 2023 r.  do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 1. Posiłki dla dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego „Świetlica marzeń” w Janowie

 

1) Szacunkowa liczba dzieci  - około 10.

2) Cena jednego posiłku powinna obejmować koszt jego przygotowania wraz z jego dostarczeniem.

3) Zestawy posiłkowe ( 3 razy w tygodniu: poniedziałek, środa i piątek) składające się z:

 • kanapki przygotowanej naprzemiennie z: bułki pszennej, graham, wieloziarnistej  lub rogala o gramaturze 60 - 100g (z wyłączeniem pieczywa produkowanego z ciasta głęboko mrożonego) posmarowanej masłem o zawartości tłuszczu min. 82% ; z dodatkiem nabiału, wędliny, dżemu lub ryby oraz warzywnymi w postaci; rzodkiewki, papryki, ogórka, sałaty, pomidora. Każda kanapka winna być oddzielnie opakowana w folię spożywczą. Zamiennie można przygotować racuchy, tosty, drożdżówki.
 • napoju: sok owocowy lub warzywno-owocowy o pojemności minimum 200 ml.
 • owocu.

4) amawiający nie zapewnia, ile osób i w jakim okresie będzie korzystało z zestawu posiłkowego. Docelowa ilość posiłków nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, gdyż w okresie umownym jest zależna od ilości dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego oraz od liczby dni żywieniowych . Ilość zestawów posiłkowych do końca trwania umowy będzie zmienna, czyli zależna od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

5) O zmianach ilościowych Zamawiający powiadomi Wykonawcę z co najmniej  godzinnym wyprzedzeniem.

6) Godziny dostaw posiłków: 15:30 – 16:00

7 ) Rozliczanie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym będzie się odbywać na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich cen jednostkowych. Okres rozliczeniowy miesięczny.

8) Cena podana w ofercie nie będzie ulegała zmianie przez cały okres trwania umowy.

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli właściwego doboru i jakości posiłków.

IV. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Wykonawca musi posiadać pomieszczenia do produkcji posiłków zgodnie z normami sanitarnymi, zgłoszone do Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz mieć wdrożoną procedurę HACCP.
 2. Przygotowywane przez Wykonawcę posiłki powinny być urozmaicone, zgodne z zapotrzebowaniem na wartości energetyczne i odżywcze organizmu.
 3. Wykonawca bierze odpowiedzialność za przestrzeganie norm sanitarno-epidemiologicznych w zakresie personelu i warunków przygotowywania  posiłków.
 4. Jadłospis będzie dostarczany do  GOPS w Janowie w okresach tygodniowych.
 5. Wyklucza się sporządzanie posiłków na bazie półproduktów oraz na bazie Fast Food lub mrożonych potraw.
 6. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu tygodnia. Każda zmiana w jadłospisie wymaga akceptacji Zamawiającego.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

Wykonawca określi cenę jednostkową dla przedmiotu zamówienia. Należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (zakup produktów, wytworzenie gotowych dań, opakowania, podatek VAT) podając ją w kwocie brutto i netto.

VI.  WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadać kadrę posiadającą wymagane uprawnienia, spełniającą wymogi Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

Dowóz posiłków powinien odbywać się samochodem przystosowanym do transportu posiłków dla żywienia zbiorowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, przez kierowcę posiadającego wymagane przepisami prawa uprawnienia zezwalające na kontakt z żywnością.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „ZAPYTANIE OFERTOWE - Przygotowanie i dostarczenie  zestawów posiłkowych dla dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego „Świetlica marzeń” w Janowie, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Częstochowska 1, do dnia 26 czerwca  2023 r. do godziny 13:00.

 1. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu.
 2. Koperta musi zawierać:

  a)    formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

  b)   stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu Wykonawcy,

  c)    oświadczenie wykonawcy. (załącznik Nr 2),

  d)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik Nr 3),

  e)    oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi (załącznik Nr 4),

  f)    aktualny odpis ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,

 3. Informuje się, że w przypadku wyboru oferty Wykonawca jest zobowiązany do podpisania klauzuli RODO / o zachowaniu w poufności danych osobowych /
 4. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 28 czerwca  2023 r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie.
 5. Oferty złożone po wskazanym terminie będą odrzucane z przyczyn formalnych.
 6. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia złożonych ofert.
 7. Informacja o wyniku rozstrzygnięcia oferty będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS w Janowie: www.gops.janow.pl

VIII. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. Przy ocenie ofert brane będzie pod uwagę kryterium cenowe posiłków i transportu.
 2. Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa.
 3. Osobą do porozumiewania się z Wykonawcą jest: Joanna Tekiela – pełniąca obowiązki  Kierownika GOPS w Janowie, tel. 343278405, w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

IX. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez uzasadnienia.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert.

 

p.o. Kierownika GOPS

Joanna Tekiela

 

Załączniki:

Nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy.

Nr 2 -  Oświadczenie Wykonawcy.

Nr 3 – Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Nr 4 - Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2  ROZPORZĄDZENIEA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO / UE L 119/1 z 04.05.2016/ informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Częstochowska 1 , 42-253 Janów.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – zkido@onet.pl

3.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego, w celu realizacji obowiązków nałożonych na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu kierowania zapytań ofertowych (przeprowadzenia postępowania w formie zapytania ofertowego), w celu zawarcia i realizacji umowy.

4.Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celach archiwalnych i kontrolnych.

5.Pozyskane dane osobowe przechowywane będą zgodnie z kategorią archiwalną w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

6.Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną GOPS; w szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych wynikających z zapisów zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, odmowa ich podania może być równoznaczna z brakiem możliwości wyboru Pana/Pani oferty.

 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy. docx 16,01 KB Pobierz
Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy. doc 29,00 KB Pobierz
Nr 3 – Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych doc 30,00 KB Pobierz
Nr 4 - Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi docx 14,11 KB Pobierz

 

unia_europejska_logo_white.png

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET