A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
niedziela 27.11.2022RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2022-06-03 08:21

1. Wnioskodawca / adresat procedury:
Rodzice / prawni opiekunowie dziecka/ucznia niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mieszkającego w Gminie Janów;

2. Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Szkolna 2, 42-253 Janów

3. Dane do kontaktu:
tel. 34 3278 189, pok. 16
adres e-mail: zopo@janow.pl

Podstawa prawna:
a) Art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),
b) Uchwała Nr 278/XLVI/21 Rady Gminy Janów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Janów na rok szkolny 2021/2022 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021r., poz. 4364 z późn. zm.), http://dzienniki.slask.eu/GetActPdf.ashx?year=2021&book=0&position=7203
c) Zarządzenie Nr 368/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 1 września 2020 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Janów objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania lub najbliższego miejscu zamieszkania ucznia niepełnosprawnego przystanku komunikacyjnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki https://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=6341&x=62&y=9

4.    Dokumenty od wnioskodawcy/strony:
1) transport organizowany przez gminę:
a) wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka wraz z załącznikami,
b) kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
c) kserokopia aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
d) zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym ……/…... roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki)

2) transport organizowany przez rodzica/opiekuna prawnego:
a) wniosek w sprawie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka wraz z załącznikami,
b) kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
c) kserokopia aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka, zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym …/... roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki,
d) skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce, w przypadku szkół i ośrodków specjalnych)
e) oraz dowód rejestracyjny samochodu, aktualna polisa ubezpieczeniowa samochodu OC i NW, prawo jazdy (do wglądu).

5. Tok postępowania:
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci/uczniów spełniających ustawowe kryteria, mieszkających na terenie Gminy Janów, mogą ubiegać się o zabezpieczenie przewozu ich dzieci lub zwrot kosztów przewozu własnym samochodem. W tym celu zobowiązani są złożyć wniosek z prośbą o:

- organizację przez Gminę Janów bezpłatnego przewozu dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły (załącznik nr 1);

Zasady organizacji bezpłatnego transportu zbiorowego, o którym mowa powyżej:
• przybliżone godziny przewozów (z dokładnością do 15 minut) do placówki i odbioru uzgodnione zostaną po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego  planu zajęć,
• w przypadku organizacji przewozu do danej jednostki oświatowej dla dwóch i więcej uczniów, zasadą jest dowiezienie wszystkich uprawnionych do przewozu dzieci na zajęcia rozpoczynające się najwcześniej oraz odbiór z zajęć kończących się najpóźniej,
• dzieci, które zostają dowiezione do szkoły wcześniej niż przewiduje to ich plan zajęć lub gdy zakończyły już zajęcia i oczekują na przewoźnika, korzystają z opieki na świetlicy placówki oświatowej do której uczęszczają,
• rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do informowania osoby sprawującej opiekę podczas dowozu o tym, że dziecko nie pojedzie do placówki lub nie będzie wracać z placówki w dniu poprzedzającym do godz. 19:00,
• przewoźnik przejmuje opiekę nad dziećmi od chwili odebrania dziecka od rodzica lub opiekuna prawnego do momentu przekazania ich wyznaczonemu przez dyrektora placówki pracownikowi i odwrotnie,
• przez miejsce odbioru rozumie się miejsce przy drodze ogólnodostępnej, które znajduje się najbliżej wejścia do budynku miejsca zamieszkania dziecka,
• w przypadku, kiedy odbiór dziecka przed budynkiem zamieszkania nie jest możliwy ze względu na utrudniony dojazd lub inne zagrożenia bezpieczeństwa dziecka, przewoźnik odbiera dziecko z innego uzgodnionego z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka punktu znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania dziecka,
• czas oczekiwania na dziecko przez przewoźnika wynosi maksymalnie 5 minut,
• za szkody spowodowane przez dzieci podczas transportu odpowiadają rodzice.

- zwrotu kosztów przewozu dziecka oraz rodzica/opiekuna do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego i z powrotem własnym pojazdem (załącznik nr 2).

UWAGA!
Wszelkie zmiany w treści wniosku (zmiana miejsca zamieszkania, zmiana miejsca pracy, zmiana placówki, zmiana samochodu itp.) wymagają pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego, na podstawie którego zostanie sporządzony aneks do umowy.

6. Zalecany termin złożenia wniosku:
do 10 czerwca danego roku kalendarzowego (przed rozpoczęciem roku szkolnego)
Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane indywidualnie.

7. Forma / sposób załatwienia:
- Zgoda lub odmowa zabezpieczenia/zwrotu kosztów przewozu dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego,
- Umowa pomiędzy rodzicem / prawnym opiekunem z Gminą Janów dot. zwrotu kosztów przewozu dziecka oraz rodzica/opiekuna do przedszkola i z powrotem.

Załączniki:
1. Wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego przez Gminę Janów (wniosek do pobrania -zał. Nr 1)
2. Wniosek w sprawie przewozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego przez rodzica lub opiekuna (wniosek do pobrania -zał. Nr 2).

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Zał. 1 Wniosek - niepełnosprawni komunikacja publiczna.docx docx 20,80 KB Pobierz
Zał. 1 Wniosek - niepełnosprawni komunikacja publiczna.pdf pdf 124,25 KB Pobierz
Zał. 2 Wniosek - niepełnosprawni samodzielnie.docx docx 23,63 KB Pobierz
Zał. 2 Wniosek - niepełnosprawni samodzielnie.pdf pdf 166,18 KB Pobierz

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET