A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
wtorek 03.08.2021RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2021-02-10 13:40

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Na podstawie art. 11 ust 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr 214/XXXIX/20 z dnia 3 listopada 2020 r. r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2021.

Wójt Gminy Janów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Rodzaj zadania

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

a)      wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego i szkolenie uzdolnionej sportowo młodzieży,

b)     wspieranie zadań realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe,

c)      wspieranie organizacji sportowych i pozauczelnianych dla dzieci i młodzieży,

d)     wspieranie programów służących rozwojowi sportu dzieci i młodzieży,

e)      informowanie opinii publicznej za pomocą mediów lokalnych i regionalnych
o wydarzeniach organizowanych, współorganizowanych bądź takich, w których biorą udział organizacje pozarządowe, które otrzymają wsparcie w przedmiotowym konkursie.

 

II. Forma realizacji zadania

Zadania, mogą być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:

a)      przygotowanie i start we współzawodnictwie młodzieżowym,

b)     organizację ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i gminnych zawodów sportowych: klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych,

c)      organizację projektów promujących zdrowy styl życia w środowisku wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego,

d)     organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży,

e)      szkolenie kadr młodzików,

f)      wydawanie niekomercyjnych opracowań promujących kulturę fizyczną,

g)     wyżywienie i zakwaterowanie na zgrupowaniach i zawodach,

h)     organizowanie wyjazdów szkoleniowych,

i)       zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów związanych z daną dyscypliną sportową,

j)       honoraria i wynagrodzenia dla trenerów i sędziów zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia,

k)     usługi transportowe i delegacje sędziowskie,

l)       opłaty startowe, ubezpieczenia zawodników.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Gmina Janów w ramach realizacji uchwalonego Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2021 przeznacza środki finansowe na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 45 000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869,  z późn. zm.), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) i Uchwały Nr 214/XXXIX/20 z dnia 3 listopada 2020 r. r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2021.

O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Janów i jest to podstawowe kryterium decydujące o udzielaniu przez Gminę wsparcia.

Organizacje powinny dysponować kadrą o stosownej wiedzy, kwalifikacjach trenerskich, instruktorskich, przeszkolonych wolontariuszy oraz posiadać odpowiednie zaplecze lokalowe i rzeczowe konieczne do realizacji zadania.

Komisja Konkursowa powołana odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Janów, działając w oparciu o założenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2021 dokonuje oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół, na podstawie którego Wójt Gminy Janów podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji.

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz innych właściwych przepisów.

Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. Umowa o realizację zadania zostanie sporządzona w formie pisemnej.

V. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie powinno być wykonane w okresie od dnia podpisania umowy
  do 01.12.2021 r.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisywanym w ofercie.
 3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową.
 4. Gmina Janów w trakcie wykonywania zadania przez podmioty wymienione w art.11 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.
 5. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Janów mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania.
 6. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.
 7. Prawo do kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania, jak i w miejscach realizacji zadań.
 8. Gmina Janów może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

VI. Termin, miejsce oraz sposób składania ofert 

 1. Oferty dotyczące realizacji zadań Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej należy składać do dnia 3 marca 2021 roku, do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.
 2. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Do złożonej oferty należy załączyć sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok, natomiast w przypadku podmiotów, które prowadziły działalność krócej niż rok, krótki opis prowadzonej działalności.
 4. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).
 6. Każdy projekt winien być złożony jako oferta, w innym wypadku nie będzie rozpatrzony.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin wykonania wyboru ofert

 1. Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Janów i jest to podstawowe kryterium decydujące o udzieleniu przez Gminę wsparcia.
 3. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 4. Powołana zarządzeniem Wójta Gminy Janów Komisja Konkursowa, dokonuje oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół, na podstawie którego Wójt Gminy Janów podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji. O podjętych decyzjach składający oferty powiadamiani są pisemnie. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 5. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert i zostanie ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty, w taki sam sposób, w jaki został ogłoszony konkurs.
 6. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert dokonuje ich oceny pod względem formalnym i merytorycznym:

a)    ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;

b)    ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c)    uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

d)   ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;

e)    uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

f)     uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

g)    uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

h)    ocenia zgodność oferty z Programem Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2021, a w szczególności z działaniami na rzecz Gminy Janów i jej mieszkańców.

VIII. Informacje o zrealizowanych przez Gminę Janów zadaniach publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020

W roku 2020 na realizację zadania mającego na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przeznaczono kwotę w wysokości 30 000,00 zł. W ramach ogłoszonego i przeprowadzonego konkursu ofert, realizację zadania powierzono trzem organizacjom, które w zupełności wywiązały się z zawartych umów na łączną kwotę 30 000,00 zł. Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące realizowanych zadań, nazw jednostek, którym je zlecono oraz kwotę wsparcia finansowego jaka została udzielona.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa projektu

Kwota dotacji

Zadanie w trybie konkursowym

1.

Klub Sportowy „Dragon”

Prowadzenie zajęć sportowo -rekreacyjnych, zajęć szkoleniowych taekwon-do oraz udział w imprezach sportowych w 2020 roku

10 000,00 zł

2.

Kabex Ludowy Klub Sportowy Podkowa

Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, organizacja imprez sportowych w biegach przełajowych i Nordic Walking

10 000,00 zł

3.

Klub Sportowy
„Złoty Potok”

Prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej oraz organizacja zawodów sportowych w piłce nożnej

10 000,00 zł

 

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

gaz_logo.png

Spis_powsechny_logo_1.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

ppj.jpgppj_cz.jpg

jsk_baner.jpg

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET