A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
sobota 02.12.2023RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2018-10-26 14:42

Janów, dnia 26.10.2018 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA1.    Forma zatrudnienia: umowa zlecenie ( praca w terenie, na terenie gminy Janów) z późniejszą możliwością zatrudnienia na umowę o pracę.

2.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie;
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych;
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;                        
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
- nieposzlakowana opinia;
- mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, wymagającymi opieki;
b)    wykształcenie średnie oraz posiadanie dyplomu w zawodzie opiekunka środowiskowa, pielęgniarka  (bądź pokrewnym);
c)    posiadanie przeszkolenia w zakresie:
- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
- kształtowania nawyków celowej aktywności,
- prowadzenia treningu zachowań społecznych;
d)    prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu

3.    Wymagania dodatkowe:
a)    umiejętność skutecznego komunikowania się;
b)    umiejętność organizowania  pracy w domu chorego,
c)    znajomość topografii gminy Janów;
d)    samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

a)    czynności higieniczno – pielęgnacyjne
b)    czynności gospodarcze
c)    czynności opiekuńcze
d)    czynności aktywizujące społecznie

5.    Wymagane dokumenty:
a) podpisane Curriculum Vitae;
b) podpisany list motywacyjny;
c) kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
d) kserokopia świadectw pracy;
e) kwestionariusz osobowy;
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku opiekunki środowiskowej;
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
h) kserokopia dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność (w przypadku osoby posiadającej ustalony stopień niepełnosprawności).
i) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;
 j) oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
k) oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy kat.B oraz samochodu do dyspozycji.

6.    Oświadczenie o treści:
„ Oświadczam że zapoznałem się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celu procedury rekrutacyjnej. W szczególności zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: janowgops@janow.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. ”

7.    Zgoda o treści:
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy tych danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko  opiekuna środowiskowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie.

8.    Informacja o kontaktowym numerze telefonicznym oraz adresie e-mail.

9.    Termin i miejsce  składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w GOPS w Janowie, w godzinach urzędowania tj: poniedziałek, środa, czwartek i piątek od 7:00 do 15:00; wtorek od 8:00 do 16:00 lub przesłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1; 42-253 Janów
w zamkniętej/zaklejonej kopercie z dopiskiem:
Nabór na stanowisko – OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
w terminie do 20.11.2018 r. do godziny 15:00 (liczyć się będzie data wpływu oferty do GOPS w Janowie).
Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

10.    Postępowanie dotyczące naboru:
Nabór zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert w dwóch etapach:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie GOPS w Janowie i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej GOPS oraz stronie internetowej Gminy Janów.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 343278405
Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.
W październiku 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie z siedzibą w 42-253 Janów, ul. Żarecka 1.
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Zenon Kubat zkido@onet.pl.
3.    Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko: opiekunka środowiskowa.
4.    Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
5.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6.    Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO)
7.    Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne
do przeprowadzenia naboru na stanowisko opiekunka środowiskowa..
8.    W przypadku wygrania naboru dokumenty aplikacyjne kandydata zostaną dołączone do akt osobowych i przechowywane będą zgodnie z kategorią archiwalną w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
9.    Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą wydawane zainteresowanym.
10.    Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych
bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET