A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
wtorek 16.04.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2020-06-08 12:31

ZARZĄDZENIE Nr 294/2020
WÓJTA GMINY JANÓW
z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w Janowie

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz art. 49 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 295) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 393 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.    Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w Janowie.
2.    Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w Janowie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Treść ogłoszenia o konkursie zostanie udostępniona na stronie internetowej Gminy Janów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Janów; podana do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Janów i w siedzibie SP ZOZ w Janowie.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 158/XXVIII/20 Rady Gminy Janów z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w Janowie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Janów

mgr Edward Moskalik

 


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 294/2020
Wójta Gminy Janów
z dnia 8 czerwca 2020 r.

 

OGŁOSZENIE
o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w Janowie

Postępowanie konkursowe prowadzi się na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 393) oraz w oparciu o Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.

1.    Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w Janowie, ul. Leśna 3.

2.    Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:

Materiały dostępne są u Sekretarza Gminy Janów Pani Moniki Gałązki w Urzędzie Gminy Janów w Janowie, ul. Częstochowska 1, pokój nr 10, telefon kontaktowy 34 327 8048 wew. 21.

3.    Stanowisko objęte konkursem:

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w Janowie, ul. Leśna 3.

4.    Wymagane kwalifikacje:

Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać następujące wymogi, w tym co najmniej wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późń. zm.):
1) posiadać wykształcenie wyższe;
2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika w podmiocie leczniczym;
3) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo popełnione umyślnie;
5) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
6) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę również posiadanie przez kandydatów wykształcenia medycznego w zakresie: medycyny rodzinnej, medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych oraz pediatrii.

5.    Dokumenty wymagane od kandydatów:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) życiorys zawodowy (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i spełnienie wymogów określonych w pkt.4 – Wymagane kwalifikacje;
5) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
6) oświadczenie kandydata stwierdzające, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego);
8) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
9) oświadczenie kandydata, że nie został względem niego wydany zakaz pracy na stanowisku objętym konkursem oraz zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
10) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W przypadku zatrudnienia, kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia oryginałów powyższych dokumentów.

6.    Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Janów, przy ul. Częstochowskiej 1 w Janowie lub listownie na adres Urzędu Gminy Janów:
42-253 Janów, ul. Częstochowska 1, w terminie do dnia 22 czerwca 2020 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Janów).

Aplikacje, które zostaną złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora SPZOZ Janów”.

7.    Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w terminie do 14 dni od dania upływu terminu zgłaszania kandydatur.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, a także o jego wynikach kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janów, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Janów i w siedzibie SP ZOZ w Janowie

8.    Klauzula informacyjna dla kandydatów:

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
     Wójt Gminy Janów
     ul. Częstochowska 1
     42-253 Janów
i można się z Nim kontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Janów lub mailowo:
gmina@janow.pl
2) Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) i można się z Nim kontaktować pod adresem e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com lub listownie na adres Urzędu Gminy.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
prowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko, na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz rozporządzeń wydanych na jego podstawie.
4) Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.
5) Dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny w procesie rekrutacji, następnie zostaną usunięte po trzech miesiącach od zakończenia procesu rekrutacji lub wydane osobiście kandydatom na Ich żądanie.
6) Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania(art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO).
7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.
9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Wójt Gminy Janów

mgr Edward Moskalik

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

baner_ue_pozyskane.png

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET