A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
niedziela 10.12.2023RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2022-05-13 12:09

efs2.JPG


 

 

 

DKO.271.1.2022OGŁOSZENIE NABORU


Wychowawca- koordynator  w ramach placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej Świetlica środowiskowa w Janowie – 1 osoba
Dla projektu pn. „Świetlica marzeń” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Wyłączenie społeczne dla działań: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkursI. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Janów z siedzibą ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów NIP 9492192090 reprezentowana przez Wójta Gminy Janów, w którego imieniu działa  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Halina Miodyńska, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2013 r.

II. Miejsce publikacji zapytania ofertowego
Strona internetowa GOPS w Janowie, siedziba Zamawiającego.


III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi przez wychowawcę - koordynatora w ramach placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej „Świetlica marzeń” w Janowie – 1 osoba. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
Kod CPV:
85312110-3 usługa opieki dziennej nad dziećmi;
85312120-6 usługa opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną


IV. Szczegółowy zakres usługi:

 1.     Prowadzenie działań edukacyjnych, wychowawczych w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w „Świetlicy marzeń” w Janowie, Plac Grunwaldzki 9, a także poza siedzibą (wycieczki, imprezy integracyjne itp.) w stosunku do grupy około 15 uczestników i uczestniczek projektu;
 2.     Opracowanie rocznych planów pracy, miesięcznych harmonogramów pracy grupy z uwzględnieniem potrzeb uczestników i uczestniczek projektu;
 3.     Bieżące rozwiązywanie problemów i konfliktów uczestników i uczestniczek placówki;
 4.     Prowadzenie listy obecności dzieci na zajęciach;
 5.     Przygotowywanie sprawozdań lub innych zestawień z działalności Świetlicy niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu;
 6.     Współpraca z kadrą świetlicy, w tym z nauczycielami zatrudnionymi do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe;
 7.     Dbanie o bezpieczeństwo podopiecznych świetlicy;
 8.     Dbanie o powierzony majątek;
 9.     Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących dzieci, znajdujących się w placówce oraz ich rodzin;
 10.     Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie;
 11.     Organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej uczniów oraz kształtowanie nawyków samodzielnej pracy umysłowej;
 12.     Organizowanie gier i zabaw ruchowych i innych form kultury fizycznej, zarówno w pomieszczeniach, jak i na świeżym powietrzu w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego podopiecznych;
 13.     Współpraca z rodzicami i nauczycielami podopiecznych, w miarę potrzeb także z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji, szkołą oraz z innymi instytucjami funkcjonującymi w lokalnym środowisku;
 14.     Prowadzenie dokumentacji fotograficznej działań placówki;
 15.     Prowadzenie dzienników pracy placówki i innej wymaganej dokumentacji pracy wychowawcy – koordynatora placówki;
 16.     Współpraca z pracownikami socjalnymi GOPS w Janowie.


V. Warunki realizacji usługi:

 1.     Usługa realizowana będzie od 27 maja 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.
 2.     Zamawiający przewiduje średnio miesięcznie około 36 godzin zegarowych świadczenia usługi dla wychowawcy- koordynatora, łącznie około 432 godziny w całym okresie realizacji usługi, (3 dni po 3 godziny). Usługa realizowane będzie w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach 15.00 - 18.00;
 3.     W okresie obowiązywania umowy zlecenia Wykonawca ma obowiązek zapewnienia gotowości do prowadzenia zajęć w poszczególnych miesiącach;
 4.     Wynagrodzenie będzie naliczane miesięcznie na podstawie kart czasu pracy przekazywanych przez Wykonawcę do dnia 5 następnego miesiąca wraz z listą obecności za dany miesiąc;
 5.     Po zaakceptowaniu karty czasu pracy za dany miesiąc przez Zamawiającego, wystawiony zostanie rachunek;
 6.     Nie przekazanie karty czasu pracy w terminie określonym powyżej jest równoznaczne z niewykonywaniem usługi w danym miesiącu, w związku z tym nie będzie przysługiwało wynagrodzenie;
 7.     Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie zrealizowane godziny, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu obniżenia wynagrodzenia w związku ze zrealizowaniem mniejszej liczby godzin;
 8.     Wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od doręczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo podpisanego rachunku, na wskazane konto bankowe Wykonawcy.


  VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny  spełnienia tych warunków

   A.  O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej, tj.:

Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej czynności tj. wykaże, że spełnia wymagania określone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 26 ust 1 pkt. 1:

 1.     Posiada wykształcenie wyższe:
     a)  na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
     b)  na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
     c)  na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, lub
     d) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje, co najmniej 3- letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 2. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
 3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4.  Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. Wykonawca poprzez oświadczenie wykaże, że:

         a)  ma pełną zdolność do czynności prawnych;
         b) korzysta z pełni praw publicznych;
         c) nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym;
        d)  nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.

   B Wykaz oświadczeń lub dokumentów dostarczanych Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą następujących dokumentów:

a) życiorys zawodowy (CV) wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2018r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6979 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”,

b) kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i przygotowanie do pełnienia funkcji wychowawcy w świetlicy środowiskowej (w szczególności dyplomy ukończenia studiów lub studiów podyplomowych, lub świadectwa/dyplomy ukończenia kursów, szkoleń kierunkowych – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
c)  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
e) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.
d) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.
e) oświadczenie, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

   C.  Wymagania związane ze stanowiskiem dodatkowe:

 1.     wskazane studia na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej lub resocjalizacyjnej,
 2.     staż pracy na stanowisku wychowawcy w placówce wsparcia dziennego, opiekuńczo- wychowawczej,
 3.     wiedza na temat zapisów dot. pomocy w opiece i wychowaniu i pracy z rodziną wynikająca z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4.     umiejętność obsługi komputera,
 5.     samodzielność i wykazywanie własnej inicjatywy w działaniu,
 6.     odporność na sytuacje stresowe,
 7.     umiejętność pracy w zespole,
 8.     komunikatywność, empatia, zaangażowanie.

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny
    Cena zawarta w ofercie powinna być podana w ujęciu godzinowym i zawierać wszystkie wymagane prawem składniki wynagrodzenia.
    Cena zawarta w ofercie powinna być podana za godzinę w wysokości brutto,
    Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty dojazdu do miejsca świadczenia usługi.
    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:
Cena – 90 pkt.
Sposób oceny oferty
Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg. wzoru:
       C =(C min.)/(C bad.) x 90
Gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej,
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert, C bad - cena oferty badanej,
Obliczenia dokonane będą do dwóch miejsc po przecinku

Minimalny co najmniej 2 letni staż pracy w placówce wsparcia dziennego
oferta spełnia kryterium (S) – 10 pkt.
Cena oferty = C+S
Gdzie:
C- ilość punktów przyznanych w kryterium cena
S- punkty za staż pracy w placówce wsparcia dziennego

VIII. Informacje dotyczące wyboru oferty.

 1.     Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.
 2.     W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3.     Zamawiający wzywa do złożenia wyjaśnień Wykonawcę, którego oferta zawiera cenę niższą od minimalnej stawki godzinowej do kwoty określonej w rozporządzeniu przyjętym przez Radę Ministrów. Zamawiający określi spełnienie tego warunku na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą przez Wykonawcę. W przypadku braku wyjaśnień i zaktualizowania ceny oferty do poziomu minimum najniższej stawki za jedną godzinę, oferta zostanie odrzucona.
 4.     Jeżeli nie można będzie wybrać jednej najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 5.     Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekroczy cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą.
 6.     Jeżeli Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą nie podejmie negocjacji lub negocjacje nie doprowadzą do udzielenia zamówienia, Zamawiający może rozpocząć negocjacje z pozostałymi Wykonawcami.
 7.     Jeżeli w wyniku negocjacji nie zostanie wyłoniony Wykonawca, któremu Zamawiający może udzielić zamówienia, Zamawiający unieważni postępowanie i będzie miał prawo do ponownego rozpoczęcia procedury wyboru Wykonawcy.
 8.     Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez uzasadnienia.


IX. Sposób i miejsce złożenia

 1.     Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2022 r. do godziny 12: 00 w siedzibie Zamawiającego osobiście, przesyłką pocztową/kurierską.
 2.     Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3.         Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów. Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy, oraz napis: Nabór na stanowisko wychowawcy-koordynatora „Świetlicy marzeń”
 4.     Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 5.     Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
 6.     Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/przesyłki.
 7.     Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko i wyłącznie te oferty, które fizycznie do niego wpłyną w wyznaczonym terminie.
 8.     Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego.

       9.     Zamawiających nie przewiduje publicznego otwarcia złożonych ofert.


X. Inne informacje:

 1.     Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 2.     Informacja  o  wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  Internetowej   GOPS w  Janowie.
 3.     Osoba do porozumiewania się wykonawcą jest Halina Miodyńska – kierownik GOPS, tel: 034 3278405, w godzinach pracy ośrodka.

XI. Załączniki:

załącznik Nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
załącznik Nr 2 - Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2  ROZPORZĄDZENIEA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO / UE L 119/1 z 04.05.2016/ informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1 , 42-253 Janów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – zkido@onet.pl
3.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego, w celu realizacji obowiązków nałożonych na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu kierowania zapytań ofertowych (przeprowadzenia postepowania w formie zapytania ofertowego), w celu zawarcia i realizacji umowy.
4.Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celach archiwalnych i kontrolnych.
5.Pozyskane dane osobowe przechowywane będą zgodnie z kategorią archiwalną w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
6.Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną GOPS; w szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.
7.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych wynikających z zapisów zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, odmowa ich podania może być równoznaczna z brakiem możliwości wyboru Pana/Pani oferty.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
załącznik Nr 1 – Formularz zgłoszeniowy docx 44,54 KB Pobierz
załącznik Nr 2 - Oświadczenie docx 42,53 KB Pobierz
Ogłoszenie naboru docx 70,63 KB Pobierz

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET