A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
piątek 14.06.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2019-08-14 15:43

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


I. Wójt Gminy Janów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
1)    Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
2)    Nazwa stanowiska urzędniczego:
ds. inwestycyjno-budowlanych
3)    Referat:
Inwestycji i Rozwoju
4)    Wymiar etatu:
1/1


II. Wymagania niezbędne:

1)    wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska);
2)    posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy
o pracownikach samorządowych);
3)    pełna zdolność do czynności prawnych;
4)    korzystanie z pełni praw publicznych;
5)    brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
7)    nieposzlakowana opinia;
8)    znajomość ustaw:
- o samorządzie gminnym,
- Prawo budowlane,
- Prawo zamówień publicznych,
- drogach publicznych;
9)    znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
10)    znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
11)    znajomość Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

III. Wymagania dodatkowe:

1)    obsługa komputera, pakiet Office, Excel,
2)    prawo jazdy kat. B,
3)    odporność na stres.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
2)    utrzymanie nawierzchni, chodników i urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń drogowych;
3)    przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg;
5)    wydawanie pozwoleń na zajęcie pasa drogowego, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach;
6)    przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
7)    przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać
w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
8)    zarządzanie siecią dróg gminnych;
9)    prowadzenie nadzoru nad właściwą organizacją ruchu drogowego;
10)    wydawanie opinii na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie związanych
z gospodarką drogową i na zajmowanie pasa drogowego, orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia w odniesieniu do dróg gminnych;
11)    wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
12)    podejmowanie działań związanych z budową, modernizacją i remontami urządzeń komunalnych;
13)    nadzór nad remontami urządzeń komunalnych;
14)    prowadzenie spraw z zakresu komunikacji, w tym wydawanie zezwoleń
na korzystanie z przystanków autobusowych;
15)    ustalanie lokalizacji przystanków autobusowych;
16)    przygotowywanie dokumentacji w sprawie nazewnictwa ulic i placów;
17)    nadawanie numeracji porządkowej budynków;
18)    zapewnienie funkcjonowania oświetlenia ulicznego;
19)    uzgadnianie lokalizacji oświetlenia ulicznego;
20)    uzgadnianie lokalizacji przyłączy wodno-kanalizacyjnych;
21)    opracowywanie założeń do umów i opiniowanie ofert;
22)    sporządzanie harmonogramów prac inwestycyjno-modernizacyjnych;
23)    weryfikacja kosztorysów prac inwestycyjno-modernizacyjnych;
24)    przygotowywanie wniosków i występowanie do urzędów o wydanie pozwoleń
na realizację inwestycji lub ich modernizację;
25)    prowadzenie dokumentacji obiektów budowlanych;
26)    zlecanie i nadzór nad realizacją prac budowlanych w ramach bieżących napraw, planowanych remontów i inwestycji.

V. Warunki pracy na stanowisku:
1)    miejsce pracy wewnątrz budynku,
2)    wykonywanie obowiązków związanych z obsługą komputera, sporządzaniem, przenoszeniem, porządkowaniem, dostarczaniem, wysyłaniem dokumentów, praca w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym
i naturalnym w pozycji siedzącej,
3)    pracownik użytkuje sprzęt biurowy w szczególności komputer, drukarkę,  kserokopiarkę, faks, telefon,
4)    możliwe narażenie na: stres, obciążenie mięśniowo- szkieletowe, w szczególności statyczne mięśni,
5)    stanowisko nie jest przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,
6)    pracodawca zapewnia właściwy mikroklimat w pomieszczeniach biurowych.
VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W lipcu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Janów,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


VII. Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV);
2)    list motywacyjny;  z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych z siedzibą w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofaniu zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”, oraz numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem.”
3)    kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
4)    kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy;
a)   zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy.
b)  dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
5)    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (nie dotyczy kierowniczych stanowisk urzędniczych);
6)    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
7)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8)    oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)    kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport) albo oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
(z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
10)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).


VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1)    termin: 28 sierpnia 2019 r. do godz.: 15:00;
2)    sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: ds. inwestycyjno-budowlanych”;
3)    miejsce: Urząd Gminy Janów (Sekretariat) albo przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów


IX. Informacje dodatkowe:
1)    dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
2)    kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu naboru;
3)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.janow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janów (ul. Częstochowa 1, 42-253 Janów);


Janów, dnia 14 sierpnia 2019 r.

 

unia_europejska_logo_white.png

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET