A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
wtorek 05.07.2022RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2015-11-16 20:26
Wójt Gminy Janów ogłasza zapytanie ofertowe o szacowanej wartości poniżej 30 tys. Euro na wykonanie zadania „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2015/2016” Termin składania ofert upływa 24 listopada o godz. 9.00. Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami zapytania i składania ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Poniżej 30 tys. euro na wykonanie zadania
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2015/2016”

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Janów
Ul. Częstochowska 1
42-253 Janów

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Janów w sezonie zimowym 2015/2016” o następującym charakterze:
1) odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze na całej szerokości jezdni),
2) jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie mieszanką piasku z solą). Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych ma na celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu i winno być wykonane wg standardu:

- jezdnia odśnieżona na całej szerokości,

- śliskość zimowa zwalczana i likwidowana poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą w stosunku wagowym 70-30% na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) za wyraźną zgodą Zamawiającego,

- do posypywania wykonawca używa materiałów własnych. Do obowiązków wykonawcy należy odpowiednie przechowywanie i przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej, - odśnieżanie, zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej realizowane poprzez użycie sprzętu mechanicznego tj. pługi, piaskarki, solarki itp.

- wykonawca na każdorazowe żądanie Urzędu Gminy ma obowiązek na reagowanie w ciągu max. 1 godz. od chwili zgłoszenia,

- Wykonawca zapewni całodobowy kontakt – łączność dla Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Gminy zestawienie wykonanych prac określające liczbę godzin pracy 1 raz w tygodniu (zał. Nr 3)

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednią ilość sprzętu oraz obsługi w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych prac.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedną lub więcej części zamówienia.

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr 1

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2015/2016” o następującym charakterze:

1) odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze na całej szerokości jezdni),

2) jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie mieszanką piasku z solą). obejmujące następujące miejscowości: Bystrzanowice, Bystrzanowice Dwór, Lgoczanka, Hucisko, Góry Gorzkowskie.

Część nr 2

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2015/2016” o następującym charakterze:

1) odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze na całej szerokości jezdni),

2) jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie mieszanką piasku z solą). obejmujące następujące miejscowości: Żuraw, Zagórze, Lusławice, Okrąglik, Lipnik, Czepurka.

Część nr 3

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2015/2016” o następującym charakterze:

1) odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze na całej szerokości jezdni),

2) jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie mieszanką piasku z solą). obejmujące następujące miejscowości: Siedlec, Pabianice, Skowronów,

Część 4

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2015/2016” o następującym charakterze:

1) odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze na całej szerokości jezdni),

2) jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie mieszanką piasku z solą). obejmujące następujące miejscowości: Piasek, Śmiertny Dąb

Część 5

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2015/2016” o następującym charakterze:

1) odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze na całej szerokości jezdni),

2) jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie mieszanką piasku z solą). obejmujące następujące miejscowości: Złoty Potok, Janów ul. Kosynierów

Część 6

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2015/2016” o następującym charakterze:

1) odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze na całej szerokości jezdni),

2) jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie mieszanką piasku z solą). obejmujące następujące miejscowości: Janów, Ponik

Poszczególne oferty częściowe winny stanowić odrębne całości, możliwe do samodzielnego wykonywania przez wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę na daną część zadania. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert, oddzielnie w stosunku do każdej oferty częściowej.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 30.04.2016r.

4. SKŁADANIE OFERT

• Oferta na każdą część zamówienia musi zawierać formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

• Ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej.

• Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Janów do dnia 24.11.2015r. do godz. 09.00 pok. nr 1 (sekretariat)
Na opakowaniu oferty należy podać adres Zamawiającego tj.: Gmina Janów, 42 -253 Janów ul. Częstochowska 1 oraz napis: Oferta na wykonanie „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2015/2016 – część nr 1 lub nr 2 …"
Nie otwierać przed dniem: 24.11.2015r. godz. 09.15
Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów sala konferencyjna 24.11.2015r. godz. 09.15

• Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi oferent.

• Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Jarosław Zasuń – Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Andrzej Nowakowski - Inspektor ds. ochrony środowiska.

5. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cena oferty ma uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

6. KRYTERIUM OCENY OFERT

Ocena ofert zostanie dokonana wg następujących zasad: Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:

• za najniższą cenę jednostkową brutto za 1 godzinę odśnieżanej drogi – 60 pkt

• za najniższą cenę jednostkową brutto za 1 godzinę posypywanej drogi – 40 pkt

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:

1) Cena za 1 godz. odśnieżanej drogi:

 Pcr =Cn1/Cb1 x 60  gdzie:

• Pc - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem

• Cn1 – najniższa cena jednostkowa brutto za 1 godzinę odśnieżanej drogi ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu.

• Cb1– cena jednostkowa brutto za 1 godzinę odśnieżanej drogi badanej oferty

2) Cena za 1 godz. posypywanej drogi

Pcr = CRn2/CRb2 x 40

gdzie:

• P cr - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;

• CRn2 – najniższa cena jednostkowa brutto za 1 godzinę posypywanej drogi ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu.

• CRb2– cena jednostkowa brutto za 1 godzinę posypywanej drogi badanej oferty.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

7. ZAWARCIE UMOWY.

Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złoży ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu i przedłoży ofertę z najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu. Umowa zostanie zawarta na warunkach podanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

8. ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz oferty.

2. Projekt umowy.

3. Zestawienie wykonanych prac.

4. Mapa z rejonem 1-6 odśnieżania i likwidacji śliskości zimowej.
- Mapa - rejon odśnieżania nr 1
- Mapa - rejon odśnieżania nr 2
- Mapa - rejon odśnieżania nr 3
- Mapa - rejon odśnieżania nr 4 - cz.1
- Mapa - rejon odśnieżania nr 4 - cz.2
- Mapa - rejon odśnieżania nr 5 - cz.1
- Mapa - rejon odśnieżania nr 5 - cz.2
- Mapa - rejon odśnieżania nr 6 - cz.1
- Mapa - rejon odśnieżania nr 6 - cz.2


bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

gaz_logo.png

Spis_powsechny_logo_1.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET