A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
wtorek 05.07.2022RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2014-01-03 10:14


Zapytanie ofertowe

I. Dane Zamawiającego
1. Zamawiający Gmina Janów ul. Częstochowska 1 42-253 Janów
2. Gmina Janów powiat częstochowski zaprasza do złożenia oferty handlowej na zakup oraz wdrożenie oprogramowania wraz z licencją dla jednostki samorządu terytorialnego. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Samocena CAF – profesjonalizacja JST”, nr projektu: POKL.05.02.01-00-044/12 współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup oraz wdrożenie oprogramowania systemu podatkowego wraz z licencją dla jednostki samorządu terytorialnego oraz instalacją i przeprowadzeniem praktycznej prezentacji możliwości zastosowania tego rozwiązania w gminie Janów, jak również przeprowadzenie szkoleń dla pracowników. Informacje na temat wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia znajdują się w specyfikacji warunków zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. Termin wykonania Zamówienia
Termin wykonania zamówienia: nie później niż do 30 dni od dnia podpisania umowy. System należy wdrożyć w Urzędzie Gminy Janów ul. Częstochowska 1 42-253 Janów powiat częstochowski województwo śląskie

IV. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania. Dopuszczalne jest złożenie oferty na druku Wykonawcy, przy czym oferta powinna zawierać co najmniej: - Nazwa i adres Wykonawcy - Nr NIP, - Nr Regon, - dane kontaktowe: nr telefonu, e- mail, - cena ofertowa brutto za wykonanie Zamówienia, - data przygotowania oferty.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
3. Adres do korespondencji: Gmina Janów ul. Częstochowska 1 42-253 Janów

V. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:
1. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest: Ilona Śrubarczyk-Ociepa Koordynator wewnętrzny ds. realizacji projektu Tel. 34 3278048 wew. 24 E-mail: i.srubarczyk@janow.pl

VI. Sposób obliczania ceny
Wykonawca przedstawi w ofercie w zapisie liczbowym i słownie cenę całkowitą brutto przedmiotu zamówienia, stanowiącą jednocześnie cenę ofertową. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także koszty niezbędne do realizacji zamówienia np. koszty dostawy przedmiotu umowy do miejsca zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w złotych polskich.

VII. Kryterium oceny oferty
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny oferty pod względem zgodności z zapytaniem ofertowym.
2. Oferty, które nie będą odpowiadały zapytaniu ofertowemu zostaną odrzucone, oraz nie będą podlegały ocenie.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty w zakresie jej niezgodności z formalnymi wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym, oraz może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień co do złożonej oferty, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Kryterium oceny poprawnie złożonych ofert będzie:
Cena – 100 %
Sposób wyliczenia punktacji: Cena Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100 gdzie: - Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof – cena podana w ofercie Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę cenową.

VIII. Informacje dotyczące wyboru oferty
- Dopuszczalne jest złożenie oferty na formularzu Wykonawcy, z zastrzeżeniem minimalnego zakresu oferty opisanego w punkcie IV.
- Informacja o wyłonionym wykonawcy zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli ofertę. - Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekroczy cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą.
- Jeżeli Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą nie podejmie negocjacji lub negocjacje nie doprowadzą do udzielenia zamówienia, Zamawiający może rozpocząć negocjacje z pozostałymi Wykonawcami. - Jeżeli w wyniku negocjacji nie zostanie wyłoniony Wykonawca, któremu Zamawiający może udzielić zamówienia, Zamawiający unieważni postępowanie i będzie miał prawo do ponownego rozpoczęcia procedury wyboru Wykonawcy.

IX. Sposób rozliczenia z Zamawiającym Forma rozliczenia
– faktura płatna przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia.

X. Termin składania ofert
1. Ofertę na w/w zapytanie należy składać na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego uwzględniając warunki opisane powyżej w terminie do dnia 13 stycznia 2014 roku, na adres e-mail: i.srubarczy@janow.pl ,faksem na 34 3278081, osobiście w Urzędzie Gminy Janów lub pocztą tradycyjną, na adres: Gmina Janów ul. Częstochowska 1 42-253 Janów w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe na „zakup oraz wdrożenie oprogramowania systemu podatkowego wraz z licencją dla jednostki samorządu terytorialnego” – „Samoocena CAF – profesjonalizacja JST”.

XI. Załączniki
Załącznik Nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Samoocena CAF – profesjonalizacja JST” nr projektu POKL.05.02.01-00-044/12

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

gaz_logo.png

Spis_powsechny_logo_1.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET