A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
wtorek 05.07.2022RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2013-03-19 09:08I. Dane Zamawiającego
1. Zamawiający
Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
NIP 9490488981
REGON 000534581
2. Urząd Gminy Janów zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego.
3. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Samoocena CAF – profesjonalizacja JST” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: 5. Dobre Rządzenie; Działanie. 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.II. Przedmiot zamówienia
1. Zamówienie dotyczy dostawy urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu: „Samoocena CAF – profesjonalizacja JST”

• 30121100-4 Fotokopiarki
• 30121200-5 Urządzenia fotokopiujące
• 30216110-0 Skanery komputerowe
• 30232000-4 Sprzęt peryferyjny

2. Zamówienie obejmuje:
Urządzenie wielofunkcyjne - 1 sztuka,

3. Wytyczne dot. sprzętu są określone w załączniku nr 1.

III. Kryteria oceny:
Cena wynegocjowana nie ulega zmianie. Cena stanowi 100 % kryterium wyboru Wykonawcy.

IV. Termin i miejsce wykonania zadania:
1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 7 dni od podpisania umowy.
2. Sprzęt należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Janowie: Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1 42-253 Janów

V. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania.
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, które stanowi załącznik nr 3.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej (dopuszcza się złożenie oferty faxem, lub e-mail-em)
4. Adres do korespondencji w sprawie postępowania. Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1 42-253 Janów, Tel. 34 3278 048 (wew.19), Fax. 34 3278 081 r.strzelczyk@janow.pl , i.srubarczyk@janow.pl

VI. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:
1. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest: Rafał Strzelczyk Tel. 34 3278 048 (wew.19), e-mail: r.strzelczyk@janow.pl

VII. Sposób obliczania ceny
1. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także koszty niezbędne do realizacji zamówienia tj. koszty dostawy przedmiotu umowy do miejsca zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w złotych polskich.

VIII. Kryterium wyboru oferty
100% cena
Sposób wyliczenia punktacji:
Nr kryterium Wzór
Cena
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100*gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena podana w ofercie

Sposób wyliczenia ceny:
Cena porównywanej oferty/ Cena oferty, która ma najniższą oferowaną cenę *100% = Liczba punktów – na odwrót: cena minimalna/cena porównywanej oferty

W przypadku złożenia ofert z taką samą najniższą ceną, oferenci którzy złożyli tożsame, najniższe oferty zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych opartych na innych parametrach np. doświadczenie.

Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi oferentami pisemne negocjacje.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IX. Sposób rozliczenia z Zamawiającym
Forma rozliczenia – przelew na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę.

X. Termin składania ofert:
Odpowiedź na w / w zapytanie należy składać na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania uwzględniając warunki opisane powyżej w terminie od dnia 19 marca 2013 r do dnia 26 marca 2013 r. na adres e-mail: r.strzelczyk@janow.pl, faksem na nr 34 3278 081 lub pocztą tradycyjną, na adres:
Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów,

X. SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA
Informacja o wyłonionym wykonawcy zostanie opublikowana na stronie http://www.zamowienia.janow.pl w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty wyłonienia wykonawcy przez Komisję.

Załączniki:
1. Specyfikacja sprzętu
2. Formularz ofertowy
3. Należy dołączyć Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Samoocena CAF – profesjonalizacja JST” nr projektu POKL.05.02.01-00-044/12

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

gaz_logo.png

Spis_powsechny_logo_1.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET