A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
niedziela 16.05.2021RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2017-04-06 14:35

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

I. Wójt Gminy Janów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 
1)    Nazwa i adres jednostki: 
Urząd Gminy Janów 
ul. Częstochowska 1 
42-253 Janów 
2)    Nazwa stanowiska urzędniczego: 
Referent ds. zagospodarowania przestrzennego
3)    Referat:
Budownictwa, Geodezji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
4)    Wymiar etatu:   1/1

II. Wymagania niezbędne: 
1)    wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: budownictwo, inżyniera środowiska); 
2)    posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych); 
3)    pełna zdolność do czynności prawnych; 
4)    korzystanie z pełni praw publicznych; 
5)    brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
6)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku; 
7)    nieposzlakowana opinia; 
8)    znajomość ustaw:
- Prawo budowlane,
- o samorządzie gminnym,
- o planowaniu przestrzennym,
- o drogach publicznych,
9)    znajomość podstaw Kodeksu postępowania administracyjnego; 
10)    znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

III. Wymagania dodatkowe: 
1)    obsługa komputera – program CorelDRAW,
2)    prawo jazdy kat. B,
3)    odporność na stres. 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.    ustalanie przeznaczeń i zasad zagospodarowania terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
2.    wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
3.    wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,
4.    udostępnianie projektów założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu i popularyzacja jego treści,
5.    uzgadnianie projektu planu miejscowego z zainteresowanymi organami administracji państwowej oraz innymi instytucjami,
6.    sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
7.    ustalanie potrzeb oraz zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
8.    wykonywanie projektów organizacji ruchu drogowego.

V. Warunki pracy na stanowisku: 
1.    miejsce pracy wewnątrz budynku,
2.    wykonywanie obowiązków związanych z obsługą komputera, sporządzaniem, przenoszeniem, porządkowaniem, dostarczaniem, wysyłaniem dokumentów, praca w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalny w pozycji siedzącej,
3.    pracownik użytkuje sprzęt biurowy w szczególności komputer, drukarkę,  kserokopiarkę, faks, telefon,
4.    możliwe narażenie na: stres, obciążenie mięśniowo- szkieletowe, w szczególności statyczne mięśni,
5.    stanowisko nie jest przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,
6.    pracodawca zapewnia właściwy mikroklimat w pomieszczeniach biurowych.


VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W marcu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Janów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% / jest niższy niż 6%*.

 * wybierz właściwe 

VII. Wymagane dokumenty: 
1)    życiorys (CV); 
2)    list motywacyjny; 

Życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami.)” oraz numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem. 

3)    kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie; 
4)    kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy; 
a)    Zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy. 
b)    Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. 
5)    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (nie dotyczy kierowniczych stanowisk urzędniczych); 
6)    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych; 
7)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych; 
8)    oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
9)    kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport) albo oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego 
(z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych); 
10)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje 
z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada). 

VIII. Informacje dodatkowe: 
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru. 

W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Urzędu Gminy Janów (Punkt Obsługi Interesanta lub Sekretariat) albo przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: referent ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Janów” w terminie do dnia 20 kwietnia 2017 r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.janow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janów (ul. Częstochowa 1, 42-253 Janów). 

IX. Informację przygotował: 

Sekretarz Gminy Janów 

 

Janów, dnia 6 kwietnia 2017r.

Wójt Gminy Janów

Joanna Ścigaj

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

gaz_logo.png

Spis_powsechny_logo_1.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

ppj.jpgppj_cz.jpg

jsk_baner.jpg

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET