A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
niedziela 16.06.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2016-03-11 14:16W uzgodnieniu:

MINISTER KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

/-/ Bogdan Zdrojewski
                        Załącznik do uchwały
Rady Gminy w Janowie
Nr 116/XVI/08

 

STATUT

Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego
w Złotym Potoku


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku, zwane dalej „Muzeum"
działa w szczególności na podstawie:
a)   ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami);
b)   ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001 r Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami);
c)   ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. 1997r Nr 5 poz. 24 z późniejszymi zmianami);
d)   ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami);
e)    niniejszego statutu.

§ 2

1.   Organizatorem Muzeum jest Gmina Janów.
2.   Muzeum uzyska osobowość prawna z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Janów.


§ 3

Gmina Janów zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

§ 4

Siedzibą Muzeum jest Złoty Potok, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II
Cele i zadania Muzeum

§5

1.   Muzeum jest jednostką organizacyjną, nie nastawioną na osiąganie zysku, której celem jest sprawowanie opieki nad zabytkami, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.
 
2.   Celem  Muzeum  jest  działalność  określona  w  art.  l  ustawy  o  muzeach,  a  w szczególności dbałość o zachowanie substancji zabytkowej obiektów należących do Muzeum, jako pomników historii i architektury.

§ 6

Muzeum realizuje cele określone w § 5 przez:
a)   gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych z zakresu historii, historii sztuki, kultury, etnografii oraz przyrodoznawstwa związanych z regionem,
b)   inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych,
c)   przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla badań naukowych,
d)      zabezpieczenie i konserwacje zgromadzonych zbiorów,
e)      urządzanie wystaw.
f)       prowadzenie działalności edukacyjnej
g)   współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami naukowymi realizującymi podobne cele i zadania, związane z ochroną dziedzictwa kulturowego,
h)   prowadzenie  działalności  artystycznej  oraz  podejmowanie  innych  przedsięwzięć promujących Muzeum i jego zbiory,
i)   zapewnienie  właściwych  warunków  zwiedzania  oraz  korzystania  ze  zbiorów  i zgromadzonych informacji.
 
Rozdział III
Nadzór i zarządzanie Muzeum

§ 7

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Wójt Gminy Janów.

§ 8

1.   Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Gminy Janów.
2.   Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
3.   Rada Muzeum składa się z 5 osób.
4.   Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata.

§ 9

Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Janów na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 10

1.   Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum  i jest za nie odpowiedzialny.
2.   Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
a)   kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
b)   prowadzenie działalności zgodnie ze statutem i tworzenie warunków do realizacji zadań w nim określonych.
c)   reprezentowanie Muzeum na zewnątrz.
d)   nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
e)  przedstawianie  właściwym  instytucjom  oraz  organizatorowi  planów  rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
f)   wydawanie w odpowiednim trybie regulaminów i zarządzeń,
g)  zawieranie  i  rozwiązywanie  umów  o  pracę  z  pracownikami  Muzeum  oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.
3. Szczegółową strukturę organizacyjną Muzeum  oraz zakres zadań komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

Rozdział IV
Majątek i finanse Muzeum

§ 11

Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 12

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 13

Działalność Muzeum jest finansowana z budżetu Gminy Janów, dochodów własnych, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 14

1.   Muzeum może prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową w zakresie:
a)   sprzedaży pamiątek i produktów regionalnych,
b) przygotowania  i  udostępniania  zbiorów  w  celu  kopiowania,   sporządzania reprodukcji lub fotografii,
c)   wypożyczania do ekspozycji muzealiów.
d)   wynajmu sal.
e)   usług przewodnickich i edukacyjnych.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 15

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: dyrektora Muzeum i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

Rozdział V
Przepisy końcowe

§ 16

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Gminy Janów na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2.    Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
3.  Przepisy  niniejszego  statutu  maja  zastosowanie  w  okresie  organizowania  Muzeum,  to  jest od dnia utworzenia Muzeum do dnia otwarcia wystawy stałej.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów 

/-/ Sławomir Krzyształowski

 

 

unia_europejska_logo_white.png

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET