A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
wtorek 27.02.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2023-05-24 14:09

Szanowni Państwo !
 Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i  właściciele nieruchomości niezamieszkałych  z terenu Gminy Janów

Przypominamy Państwu o konieczności zawarcia umowy na odbiór  odpadów komunalnych z terenu Państwa nieruchomości.  Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 6 ust. 1 oraz  ust. 5a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) Wójt Gminy Janów przystępuje do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości zgodnie z przyjętym planem kontroli do przedłożenia umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (faktury VAT).

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy – wykaz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Janów  www.janow.pl w zakładce Gospodarka Odpadami oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Jednocześnie informuję, iż umowa zawarta z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  musi zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie zasadami  określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów oraz w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zgodnie z którym selektywnie zbiera się papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na  których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, lokale gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, lokale usługowe,  lokale produkcyjne, warsztaty, targowiska, cmentarze itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:
•    uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją,
•    zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, a w przypadku gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Jednocześnie informujemy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi na skutek prowadzonej działalności gospodarczej.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej ( art. 6j ust.4a ).
Zgodnie z ww. ustawą właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty
za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2).

Jednocześnie przypominamy, że  brak posiadania aktualnej umowy na  odbiór odpadów komunalnych skutkować będzie:
•    nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 ust. 2 i 2 a ustawy z dnia 13 września
 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
•    wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podst. art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Informacja dla przesienbiorców i nieruchomości niezamieszkałych(2).pdf pdf 115,03 KB Pobierz

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

baner_ue_pozyskane.png

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET