A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
poniedziałek 04.12.2023RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2023-04-26 13:22

Zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), Wójt Gminy jest zobowiązany do kontroli wszystkich zlokalizowanych na terenie gminy zbiorników bezodpływowych i instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na dwa lata, gdzie pierwszy dwuletni okres na przeprowadzenie kontroli minie w dniu 9 sierpnia 2024 r., w związku z powyższym  Wójt Gminy Janów, informuje:
• właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy  nieczystości ciekłych,
• właścicieli nieruchomości wyposażonych w  przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych
o przeprowadzaniu kontroli w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrola  przeprowadzana  jest  na  podstawie  art.  9u  ustawy  o  utrzymaniu czystości i  porządku w gminach oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z przyjętym planem kontroli i polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Janów na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (faktury VAT).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych i osadów ściekowych wynikającą z wielkości posiadanego zbiornika bezodpływowego, liczby osób zamieszkałych na terenie nieruchomości oraz średniego zużycia wody określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Zgodnie z art. 10 ust 2. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.

UWAGA!
Urząd Gminy Janów zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz ewidencji instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie dopełnili tego obowiązku proszeni są o niezwłoczne dokonanie
tej formalności.

INFORMUJEMY!
Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1065), zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć  dno i  ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu. Właściciele nieruchomości powinni na bieżąco sprawdzać wypełnienie i szczelność zbiorników. Niedopuszczalne jest korzystanie ze zbiorników na ścieki zbudowanych z kręgów betonowych bez dna lub nieszczelnych zbiorników innego rodzaju.

W przypadku posiadania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków jednak nie rzadziej niż raz na 1 rok, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych, co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
PLAN KONTROLI w latach 2023 - 2024.pdf pdf 207,37 KB Pobierz

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET