A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
poniedziałek 17.05.2021RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2017-04-25 15:32


Kierownik ZOPO w Janowie  ogłasza konkurs na stanowisko  głównego księgowego

w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie:

I. Nazwa i adres jednostki
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie    42-253 Janów, ul. Szkolna 2,    tel./faks 34 32-78-189

II. Określenie stanowiska urzędniczego    

Główny księgowy 1 etat - od 10 lipca  2017 r.

III. Wymagania niezbędne
Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), następujące niezbędne wymagania:
1)    ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2)    Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3)    Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo  skarbowe; 
4)    posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5)    Spełnia jeden z poniższych warunków:
•    Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę        w księgowości,
•    Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
•    Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
•    Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.


IV. Wymagania dodatkowe
•  doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostce budżetowej;
•  znajomość stosownych przepisów, m.in. ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy VAT, itp.;
•  znajomość programu komputerowego Finanse Optivum (księgowość budżetowa), Internetu oraz standardowych aplikacji Windows (między innymi Word, Excel, Outlook Express);
•   umiejętność współpracy w zespole; 
•   dyspozycyjność;
•   odpowiedzialność; 
•   kreatywność ;
•   stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku (zaświadczenie lekarskie).    

  
V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku 
•    Prowadzenie rachunkowości ZOPO w Janowie i jednostek oświatowych; dekretowanie dowodów księgowych i sporządzanie poleceń księgowania;
•    Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej;
•    Sporządzanie bilansów, rachunków zysku i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki  placówek oświatowych;
•    Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i statystycznej;
•    Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, sporządzanie stosownych dokumentów;
•    Dokonywanie wstępnej kontroli:
   - Zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
   - Kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych  i finansowych;
•    Monitorowanie i kontrola zobowiązań wynikających z operacji, czy  mieszczą się       w planie finansowym oraz harmonogramie dochodów i wydatków, a jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie;
•    Prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek ZUS i potrąceń od wynagrodzeń oraz terminowości ich przekazywania,
•    Współpraca z komisją inwentaryzacyjną;
•    Należyte przechowywanie dokumentów finansowo – księgowych i archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw;
•    Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
•    Przygotowywanie danych na polecenie kierownika ZOPO, wójta i innych organów, umożliwiających dokonanie analiz i prowadzenie statystyk,
•    Inne prace wynikające z potrzeb Zespołu zlecone przez kierownika.


VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowie na parterze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym przy komputerze od poniedziałku do piątku, wymiar pracy tygodniowy – 40 godzin. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu do 28-go dnia każdego miesiąca.


VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił poniżej  6%.


VIII. Wymagane dokumenty  
1)    List motywacyjny,
2)    Życiorys (CV) z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3)    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (z nr telefonu kandydata),
4)    Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
5)    Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
6)    Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
7)    Kserokopia dowodu osobistego,
8)    Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
9)    Oświadczenie, że kandydat nie był  prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za inne umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
10)    Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
11)    Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
12)    Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  i kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922.) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 4 – 7 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem . 


IX. Dodatkowe dokumenty

Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje.

X. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy  w Janowie przy  ul. Częstochowskiej 1, 42-253 Janów  lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 10.05.2017 r. z dopiskiem "Konkurs na stanowisko głównego księgowego w ZOPO w Janowie".  Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


XI.   Przebieg postępowania w sprawie naboru:
1)    Postępowanie konkursowe obejmuje: analizę formalną złożonych dokumentów i rozmowy z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez kierownika ZOPO w Janowie.
2)    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Janów www.bip.janow.akcessnet.net oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZOPO w Janowie przy ul. Szkolnej 2,  42-253 Janów, w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowie.
3)    Kandydaci spełniający wymagania formalne są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci  zostaną powiadomieni indywidualnie przez telefon.
4)    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Janów www.bip.janow.akcessnet.net oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZOPO w Janowie przy ul. Szkolnej 2, 42-253 Janów, w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowie.
5)    Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.
6)    Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 34 32-78-189.


Iwona Leszczyńska
Kierownik Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Janowie

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

gaz_logo.png

Spis_powsechny_logo_1.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

ppj.jpgppj_cz.jpg

jsk_baner.jpg

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET