A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
piątek 19.07.2019RSS

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

dzialki.jpgdzialki_jesien.jpgdzialki_lato.jpgdzialki_wiosna.jpgdzialki_zaloba.jpg

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

fair_play.jpgfair_play_jesien.jpgfair_play_lato.jpgfair_play_wiosna.jpgfair_play_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

imprezy.jpgimprezy_jesien.jpgimprezy_lato.jpgimprezy_wiosna.jpgimprezy_zaloba.jpg

rzut_podkowa.jpgrzut_podkowa_jesien.jpgrzut_podkowa_lato.jpgrzut_podkowa_wiosna.jpgrzut_podkowa_zaloba.jpg

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

2016-03-07 15:44
Biblioteka czynna:

Poniedziałek:Wtorek:


Środa:


Czwartek:

Piątek:

08.55 - 10.45
10.55 - 11.55
12.50 - 13.45

09.50 - 10.45
12.40 - 13.40

07.45 - 08.10
08.55 - 09.10

11.40 - 13.35

07.45 - 09.00
10.55 - 11.45


Nauczyciel Bibliotekarz: Beata Sikora

 Główne cele pracy biblioteki to:

 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, samokształcenia oraz korzystania z różnego rodzaju zborów na dalszych etapach edukacji.
 2. Zapewnienie prawidłowego przebiegu informacji na temat istniejących w bibliotece pozycji metodycznych.
 3. Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
 4. Rozwijanie kreatywności uczniów.

Koło Przyjaciół Biblioteki Szkolnej

Od roku szkolnego 2011/2012 z aktywem bibliotecznym, do którego należą uczniowie klas III i II naszego gimnazjum, tworzymy Koło Przyjaciół Biblioteki Szkolnej. Ma ono na celu rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów, rozbudzanie czytelnictwa oraz pozyskanie jak największej grupy młodzieży do prac na rzecz propagowania czytelnictwa, włączenie jej w reklamę biblioteki na terenie szkoły, a także środowiska lokalnego.
Koło daje uczniom możliwość rozwijania swoich umiejętności i uzdolnień w różnych kierunkach. Dzięki pracy w grupie uczniowie uczą się współdziałania w zespole, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, koleżeństwa.
Jest to propozycja dla uczniów z różnymi uzdolnieniami i predyspozycjami oraz chętnych do pomocy w pracach bibliotekarskich jak: oprawa książek w folię, naprawa książek starych i zniszczonych, pomoc w utrzymaniu porządku na półkach w wypożyczalni, w kąciku czytelniczym, przegotowanie wystaw, gazetki bibliotecznej na korytarzu szkolnym oraz reklama ciekawych książek.


Darmowe lektury szkolne on-line – www.wolnelektury.pl

Polecam szkolną bibliotekę internetową Wolne Lektury, w której udostępnione są on-line za darmo i z prawem do dalszego wykorzystania lektury szkolne zalecane do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W chwili obecnej w katalogu biblioteki znajduje się ponad 1400 książek i ponad 100 godzin audiobooków (czytanych przez takich lektorów jak Danuta Stenka, Jan Peszek czy Andrzej Chyra). Można je zgodnie z prawem bezpłatnie czytać, słuchać, ściągać na swój komputer.

A tu znajdziemy co się dzieje w naszej biblotece:

 

 

Z życia wolontariusza bibliotecznego

 

 

 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

 

 

 

Czytanie dla przedszkolaków

 

Biblioteczni wolontariusze

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI
GIMNAZJUM IM. ARMII KRAJOWEJ W PIASKU

Biblioteka:

 1. Udostępnia książki i inne źródła informacji.
 2. Tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 3. Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się.
 4. Organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną: konkursy biblioteczne, czytelnicze, plastyczne.
 5. Prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, w trakcie których kształtują się umiejętności wyszukiwania informacji na określony temat z uwzględnieniem zapotrzebowań i zainteresowań uczniów oraz postawy szacunku do dziedzictwa kulturowego.
 6. Opracowuje zbiory, prowadzi dokumentację pracy biblioteki, a także często zmienia się wystrój pomieszczeń.
 7. Przygotowuje gazetki, wystawy, apele, współpracuje z bibliotekami innych szkół oraz biblioteką gminną.
 8. Współpracuje z wychowawcami klas i innymi nauczycielami.


Zasady ogólne:

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły. Zasady współpracy z tymi osobami znajdują się w Statucie Szkoły.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
 4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.
 5. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
 6. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
 7. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.


Zasady korzystania z wypożyczalni:

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2.  Jednorazowo można wypożyczać 3 książki na okres 1 miesiąca. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.   
 3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
 4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.
 5. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
 6. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 7. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
 8. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 9. Czytelnicy (uczniowie, pracownicy szkoły) opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych książek.
 10. Uczniowie, którzy biorą systematyczny udział w pracach biblioteki (wolontariat) na koniec gimnazjum otrzymują potwierdzenie.   


Zasady korzystania z czytelni:

 1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.
 2. Chcący korzystać z czytelni wcześniej zgłaszają to bibliotekarzowi.
 3. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych.
 4. Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.
 5. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.
 6. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do   korzystania z czytelni.
 7. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być uzgodnione wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem.


Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych:

 1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do celów edukacyjnych, przygotowania projektów edukacyjnych i innych działań związanych ze szkołą.
 2. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką nauczyciela bibliotekarza.
 3. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.
 4. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 45 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, czas korzystania z komputera ulega wydłużeniu.
 5. Przy stanowisku mogą przebywać jednocześnie 2 osoby.
 6. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
 7. Obowiązuje zakaz zapisywania plików i folderów w pamięci komputera.
 8. Wyszukane informacje lub przygotowane prace użytkownik zapisuje na własnych urządzeniach.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi. Nie wolno podejmować prób ich naprawienia na własną rękę.
 11. Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego odpowiedzialność finansową ponosi użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 12. Z drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza.

 

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

wirtualny_spacer.jpg

szkolenia_IT.jpg

balonowe_mistrzostwa_polski.jpg

wielka_niepodlegla.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

spoldzielnia_socjalna1.png

jsk_baner.jpg

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

siedlec.jpgsiedlec_jesien.jpgsiedlec_lato.jpgsiedlec_wiosna.jpgsiedlec_zaloba.jpg

schronisko.jpgschronisko_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET