A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
niedziela 05.07.2020RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

dzialki.jpgdzialki_jesien.jpgdzialki_lato.jpgdzialki_wiosna.jpgdzialki_zaloba.jpg

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

fair_play.jpgfair_play_jesien.jpgfair_play_lato.jpgfair_play_wiosna.jpgfair_play_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

rzut_podkowa.jpgrzut_podkowa_jesien.jpgrzut_podkowa_lato.jpgrzut_podkowa_wiosna.jpgrzut_podkowa_zaloba.jpg

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

2016-03-03 11:14

Gmina Janów położona jest w północno – wschodniej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy , 60 km od Katowic i 90 km od Krakowa. Zajmuje obszar o powierzchni 146,00 km² i obwodzie granic 83,6 km. Bogactwem są lasy mieszane, głównie sosnowo – bukowe., które obejmują 75,3 km² i stanowią 51,6% powierzchni gminy 
Ogólna powierzchnia zbiorników wodnych wynosi 0,22 km² , a długość cieków wodnych 109 km. Średnia gęstość sieci wodnej to 1,34 km/100 km². Powierzchnia terenów zurbanizowanych jest niewielka i sięga 3,9 km². 
W 22 wsiach mieszka 5.860 osób. Przez Janów przebiega droga krajowa Częstochowa – Kielce (nr 46) i wojewódzka Św. Anna – Żarki (nr 793). 
Skały wapienne stanowią jeden z podstawowych surowców skalnych występujących na terenie gminy. Są to wapienie płytowe, skaliste, kredowe oraz margle. Miąszność serii węglanowej wynosi od 200 m w części SW do blisko 400 m na NE. W epoce górnej jury doszło tu do odsłonięcia płyty wapiennej z morza, a w górnej kredzie do transgresji morskiej, która doprowadziła do osadzenia utworów węglanowych. Pod koniec kredy, w wyniku ruchów laramijskich obszar został wydźwignięty, a w środkowym miocenie doszło do nasilenia ruchów wznoszących i tworzenia kuest. Na wykształcenie się współczesnej rzeźby krasowej i powstanie ostańców miały wpływ mioceńskie ruchy tektoniczne. Na terenie gminy zinwentaryzowano aż 378 samodzielnych obiektów skałkowych, stanowiących 40 zespołów ostańców skalnych. Kras podziemny reprezentują jaskinie i schroniska w ilości 35 szt. skoncentrowanych głównie w dolinie Wiercicy. W okresie holocenu tutaj przebiegała granica lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego, stąd moreny czołowe w postaci piasków i wydm do wysokości 30 m.  
Obszar gminy jest wyraźnie nachylony w kierunku NE. Kulminację wzniesienia tworzą Góry Gorzowskie (389,3 m npm). Najniższa bezwzględna wysokość to 245 m w pobliżu leśniczówki Sygontka. Różnica wysokości wynosi 144 m. 
Na terenie gminy występują trzy doliny, które mają przebieg SW-NE i schodzą się w obniżeniu Złotego Potoku. W tym trójpalczastym systemie centralne miejsce zajmuje dolina Wiercicy, która jest osią całego terenu. Zbocza doliny mają zmienne nachylenie. Wschodnie są bardziej strome, a nachylenie stoków waha się od 3º do 10º. Wiercica stanowi oś krajobrazową i gospodarczą gminy Janów. Wokół niej ogniskują się procesy rozwoju przestrzeni przyrodniczej i kulturowej. Rzeka posiada zmienne warunki zasilania i przepływu podobnie jak i źródła, które mają charakter szczelinowo – krasowy. Są to bardzo liczne źródła spływowe, wypływające szczelinami lub w postaci źródeł pulsujących. Do najważniejszych należą Źródła Zygmunta, Źródła Elżbiety, Źródła Zdarzeń i Źródła Spełnionych Marzeń. 
System próżni i szczelin krasowych tworzy wspólne zwierciadło wody, którego głębokość zalegania wynosi zwykle od kilkunastu do 50 m. ten Zbiornik jury górnej należy do zasobnych w wodę, średni wskaźnik zasobowy wynosi 3,61 l/s/km². Wody tego terenu charakteryzują się bardzo dobrą jakością (klasa 1a i 1b), temperaturą 9 - 11ºC, i mineralizacją 200 – 500 mg/l oraz pH 6 – 8,5. 
Rozlewające się wody Wiercicy tworzą unikatowy system stawów o różnych funkcjach. Pierwszą grupę stanowią stawy hodowlane – od 1881 r. zespół 22 stawów tworzy 13 ha obszar wodny pod nazwą Pstrągarnia Raczyńskich. Druga grupa stawów to jeziora głównie o funkcjach dekoracyjnych (Sen Nocy Letniej, Amerykan, Guców, Irydion). Stawy te pełnią bardzo ważną rolę hydrologiczną, krajobrazową i gospodarczą. Trzecia grupa to stawy na Dziadówkach, stawy Krasianów i stawy zasilane wodami podskórnymi, opadowymi. Średni opad deszczu na terenie gminy wynosi 692 mm/r. Max.opadowe przypada na czerwiec i lipiec. 
Jest to region o wyraźnych rysach klimatu kontynentalnego. Średnia roczna temperatura wynosi 7,5 – 8,0ºC (śr. lipca 18,5ºC). Zima jest stosunkowo długa i mroźna (sr. stycznia - 3ºC). Obszar cechuje długie zaleganie pokrywy śnieżnej – powyżej 80 dni. Cechą charakterystyczną jest występowanie niskiego współczynnika wilgotności. 
Osobliwością są szybkie zmiany pogody oraz liczne burze. Duży % opadów występuje w formie burzowej. Okres burzowy wynosi aż 135 dni i jest drugim po Tatrach. Występuje przewaga wiatrów zachodnich oraz duża liczba cisz – najwyższa w Polsce. Średnia prędkość wiatru to 2,4 m/s, chociaż zdarzają się porywy do 50 m/s. 
Pod względem bonitacji gleby gminy Janów należą do słabych w klasie IV (1.877 ha – 28% pow.UR), V (3.131 ha – 43% pow.UR) i VI (1.395 ha – 21% pow.UR). Użytki rolne stanowią w gminie 6.706 ha a grunty orne 5.771 ha. Łąki i pastwiska zajmują 794 ha. Średnia wielkość gospodarstwa to 4,2 ha. 
Wspólną cechą gleb tego obszaru jest duża przepuszczalność wodna. Dużą osobliwością pokrywy glebowej są różne podtypy piaszczystych pararędzin. Okres wegetacyjny waha się od 200 do 220 dni. 
Szata roślinna gminy Janów ma bardzo zróżnicowany charakter. Urozmaicone ukształtowanie powierzchni, czynniki mikroklimatyczne, istniejące kontrasty glebowe oraz obecność skał wapiennych powodują ogromną różnorodność ekologiczną siedliska. Typowy dla gminy jest mozaikowy rozkład wybitnie odmiennych, sąsiadujących ze sobą skrajnie różnych biotopów. Od suchych i ciepłych do wilgotnych i chłodnych zalesionych enklaw i terenów otwartych. Dzięki tej różnorodności środowiska wytworzyło się tu bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego. Środowiska ciepłe skupiają gatunki południowe, natomiast zimne – gatunki górskie i borealne. Lasy stanowią podstawowy składnik potencjału przyrodniczego gminy. Oprócz zróżnicowanych zbiorowisk leśnych bardzo charakterystyczne są występujące na skałach i piaskach murawy psamofilne i kserotermiczne, złożone z ponad 1600 gatunków roślin naczyniowych. 
Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc ; przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie. 
Pośród wzniesień (380 m npm.), niezwykle urokliwa jest dolina rzeki Wiercicy, która bierze swój początek u źródeł ,,Elżbiety" i ,,Zygmunta". Dla zachowania najpiękniejszych miejsc utworzono cztery rezerwaty przyrody: „Parkowe” (153,22 ha), „Kaliszak” (14,64 ha), ,,Ostrężnik" (4,10 ha) i ,,Bukowa Kępa" (52,84 ha) wchodzące w skład Parku Krajobrazowego ,,Orlich Gniazd". W obrębie gminy park zajmuje powierzchnię 66,11 km². W ramach ochrony przyrody „Natura 2000” wyodrębniono obszar chroniony Ostoja Złotopotocka. Trwają także prace nad utworzeniem tutaj Jurajskiego Parku Narodowego. Występują tu endemiczne i rzadkie gatunki roślin i zwierząt jak: Warzucha Polska, Buławnik Czerwony, Widłak Wroniec czy Wypławek Alpejski, Źródlarka Karpacka i Kiełż Zdrojowy - relikt epoki lodowcowej. 
Prawdziwą perłą jest wieś Złoty Potok i jej okolice, związane z poetą polskiego romantyzmu Zygmuntem Krasińskim. W klasycystycznym dworku Krasińskich z 1829 r. mieści się obecnie Muzeum Regionalne, prezentujące pamiątki po narodowym wieszczu i jego wnuku – Karolu Raczyńskim. Obok dworku na terenie parku znajduje się pałac, przebudowany przez generała Wicentego Krasińskiego, a następnie przez Raczyńskich. W budynku Nadleśnictwa Złoty Potok – dawnego zarządu dóbr hrabiów Raczyńskich zlokalizowano ekspozycję przyrodniczą z terenu Jury. W parku można oglądać zabytkowy drzewostan, pasiekę i pszczelarnię dydaktyczną. 
W Złotym Potoku znajduje się najstarsza na kontynencie europejskim Pstrągarnia z 1881 roku, największa w owym czasie, założona przez Raczyńskich, prowadząca nieprzerwanie działalność i handlująca pstrągiem. 
Na górze Ostrężnik położone są ruiny jednego z najbardziej tajemniczych zamków na Jurze z XIV w. o którym nie zachowały się żadne źródła pisane, a krążą jedynie legendy. Zbudowano go na granicy Śląska i Małopolski prawdopodobnie około 1386 r. przez Księcia Władysława Opolczyka, który za pośrednictwem swojego rycerza Wojciecha z Potoka herbu Jelita rabował nocujące w pobliżu karawany kupieckie. Przypuszcza się iż został zburzony w 1391 r. przez ekspedycję karną króla Władysława Jagiełły przeciwko Opolczykowi. 
Teren obfituje w jaskinie, które warto zobaczyć. Do najciekawszych należą jaskinie: ,,Ostrężnicka", ,,Wiercica", ,,Wierna" i ,,Dupka" oraz ,,Grota Niedźwiedzia", w której znaleziono kości największego niedźwiedzia jaskiniowego na Jurze. Nie można również pominąć w zwiedzaniu atrakcyjnych w formie ostańców Diabelskich Mostów i Bramy Twardowskiego, która stała się symbolem regionu. Niezwykle ciekawe jest także skalne grodzisko Osiedle Wały, gdzie w VII wieku uprawiano orkisz – prymitywną formę pszenicy, oraz na kultowej skale czczono posąg Światowida. Osada otoczona była potrójnymi wałami i zaliczała się do największych na południu Polski. Miał tu siedzibę zapewne znaczny władca terytorialny. Kilkaset osób zamieszkujących osiedle było najprawdopodobniej wyznawcami kultów fallicznych o czym świadczą ukształtowane ludzką ręką skały osiedla. Osada została opuszczona w XI w, kiedy na terenie upowszechniło się chrześcijaństwo. 
Zbocza góry na której leżało osiedle porośnięte są czosnkiem niedźwiedzim, który każdego wyleczy podczas majowego kwitnięcia, z kataru i bólu gardła. 
U stóp ,,Ostrężnickiego Zamku" biją okresowe „Źródła Zdarzeń”, które dają początek okresowej rzece o nazwie ,,Złoty Potok". Ludowe podanie głosi, że każdorazowy wypływ wody wróży ważne wydarzenia historyczne. Stale i obficie bijące ,,Źródła Zygmunta" i ,,Źródła Elżbiety" przyciągają turystów wybornym smakiem krystalicznie czystej wody jurajskiej, a ,,Źródło Spełnionych Marzeń” nieopodal młyna ,,Kołaczew" kusi legendą, urzeczywistnienia pragnień. 
Malowniczo położone stawy; „Sen Nocy Letniej”, „Amerykan”, „Guców” czy „Irydion”- rozsławiony poematem Krasińskiego, dopełniają piękna krajobrazu. 
Na terenie gminy znajdują się także tereny pustynne w postaci Pustyni Siedleckiej na której występuje zjawisko lotnych piasków, oraz kamieniołomy w Siedlcu z których wapień posłużył do obłożenia elewacji Kancelarii Rady Państwa i Sejmu w Warszawie. W Janowie zobaczyć można również ogrodzone murem pozostałości starego cmentarza żydowskiego. 
W okolicach Złotego Potoku jest tyle ciekawych miejsc, że nawet przy deszczowej pogodzie wrażenia z wycieczki będą wspaniałe. Tutaj każdy się odpręży, znajdzie spokój i wypocznie również przy połowie ryb i zbieraniu grzybów oraz jagód. 
Zmęczonych turystów obwiezie po szlaku Galerii Planet - Jurajska Karawana Konna, a pragnących podziwiać jurajskie krajobrazy z grzbietu konia zaprasza Stajnia Koni Islandzkich „Wiking”, stajnia w Sokolim Polu i w Juliance. Lubiących czynny wypoczynek zapraszają korty tenisowe Raczyńskich oraz boisko do piłki plażowej przy kąpielisku Amerykan. Wolny czas zapełni wszystkim Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie, który organizuje wiele ciekawych imprez plenerowych o charakterze rekreacyjno – sportowym; jak Jurajskie Lato Filmowe, Święto Pstrąga czy Pustynny Piknik. 
Przez obszar gminy przebiega czternaście dobrze oznakowanych szlaków turystycznych, oraz siedem ścieżek dydaktycznych. Tereny te świetnie nadają się do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, konnej, biegów na orientację, narciarstwa biegowego, skiringów, crossów, a także dłuższego wypoczynku z rodziną na łonie przyrody. 
Można tutaj skorzystać również z bazy noclegowej i gastronomicznej. Zaprasza do siebie trzygwiazdkowy hotel i restauracja „Kmicic” w Złotym Potoku, Ośrodek Szkolenia Metodycznego „Harcówka” w Złotym Potoku, Schronisko Młodzieżowe PTSM w Siedlcu oraz trzydzieści dwa gospodarstwa agroturystyczne. 
Wypocząć można także pod namiotem na polu biwakowym „Nad Amerykanem” w Złotym Potoku. Ogółem w gminie znajduje się 720 miejsc noclegowych i ponad 1000 miejsc w gastronomi. Wszystkie wsie w gminie posiadają sieć wodociągową i telefony. W Złotym Potoku i Janowie wybudowano oczyszczalnie ścieków, a gmina oferuje tereny pod osadnictwo. 
Bogactwa leżą również w głębi ziemi; krystalicznie czyste wody głębinowe tworzą pod warstwą skał tzw. „morze jurajskie”, znajdują się tutaj także piaski budowlane, glinki formierskie, wapienie okruchowe i skaliste, kwarc oraz żwiry. 
Władze gminy Janów upatrują rozwój gminy poprzez turystykę i dlatego starają się wraz z mieszkańcami uczynić gminę przyjazną dla turystów. 
Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia „Złotej Krainy Pstrąga”, a gwarantujemy, że pokochacie tę ziemię i będziecie wracać do niej w najlepszych wspomnieniach.
opracował: mgr inż. Ireneusz Bartkowiak

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

powszechny_spis_rolny_2020.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

spoldzielnia_socjalna1.png

jsk_baner.jpg

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

siedlec.jpgsiedlec_jesien.jpgsiedlec_lato.jpgsiedlec_wiosna.jpgsiedlec_zaloba.jpg

schronisko.jpgschronisko_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET