A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
czwartek 28.09.2023RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2016-12-13 00:08

Obraz1.jpg

NAZWA PROJEKTU:

„Utworzenie nowej grupy przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 letnich dzięki budowie przedszkola w Złotym Potoku”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Numer naboru: RPSL.12.01.02-IZ.01-24-082/16
Oś priorytetowa: 12. Infrastruktura edukacyjna
Działanie 1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego
Poddziałanie 2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT SUBREGION PÓŁNOCNY


Całkowita wartość Projektu: 2 887 141,43 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 546 787,16 zł
Wartość dofinansowania: 2 164 769,09 zł
Okres realizacji: 2015-04-28 - 2017-11-30


Beneficjent projektu: Gmina Janów

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem Projektu jest budowa nowego przedszkola w Złotym Potoku. W ramach wybudowanego obiektu powstanie dwuoddziałowa placówka dla dzieci 5-6 letnich (grupa 25 osobowa obecnie uczęszczająca do przedszkola) i dzieci 3-4 letnich (nowo utworzona 25 osobowa grupa dzieci nie objętych dotąd edukacją przedszkolną). Zakres prac przewidzianych w projekcie obejmować będzie: prace budowlane obiektu, placu zabaw, zakup i montaż wyposażenia oraz zakup tablicy informacyjno-promocyjnej. Zaplanowana do realizacji inwestycja ma na celu wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-4 lat. Utworzenie 25 nowych miejsc w przedszkolu przyczyni się do zmniejszenia deficytu w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego na obszarach słabiej rozwiniętych. Projekt realizowany będzie w okresie 22.11.2016 r. do 30.11.2017 r..

W ramach przedmiotowej inwestycji oprócz budowy nowego przedszkola (wraz zagospodarowaniem terenu za przedszkolem i budową drogi pożarowej i dojazdowej) planuje się budowę placu zabaw oraz zakup i montaż wyposażenia (w tym wyposażenie placówki i placu zabaw). Ponadto zakupiona zostanie tablica informacyjno-promocyjna. Powstanie dwuoddziałowe przedszkole. Pierwszą grupę 25 osobową (dzieci 5-6 letnie) stanowić będą maluchy ze zlikwidowanego przedszkola objęte już edukacją. Druga nowoutworzona grupa 25 osobowa to dzieci 3,4 letnie dotychczas nie objęte edukacją przedszkolną.


CELE


Celem projektu jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-4 lat nie objętych dotychczas edukacją przedszkolną. Utworzenie 25 dodatkowych miejsc w nowo wybudowanym przedszkolu w Złotym Potoku przyczyni się do zmniejszenia terytorialnego deficytu w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego. Poprawie ulegnie poziom i jakość życia mieszkańców regionu.

Realizacja celu głównego jest możliwa dzięki osiągnięciu celów szczegółowych:
• Zwiększenie ilości miejsc w Przedszkolu w Złotym Potoku;
• Umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo korzystanie z Przedszkola;
• Poprawa warunków prowadzenia zajęć i pracy w Przedszkolu.


PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne mające na celu budowę nowego przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Realizacja projektu stworzy korzystne warunki do rozwoju Przedszkola Gminnego w Złotym Potoku zapewniając jednocześnie podniesienie jakości oraz standardu, a także zwiększenie dostępności do opieki i edukacji najmłodszych dzieci w regionie dolnośląskim uwzględniając obszary wiejskie.

REALIZACJA


Beneficjentem oraz inwestorem projektu jest Gmina Janów. Operatorem projektu jest Przedszkole w Złotym Potoku. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Janów, a nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Powierzchnia wybudowanego przedszkola wynosi 467,40 m2.

Realizacja projektu w Gminie Janów przyczyni się w dłuższym okresie czasu do:
• Podniesienia poziomu wykształcenia społeczności lokalnej;
• Zmniejszenia dysproporcji w dostępie do edukacji przedszkolnej pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi;
• Wzrostu świadomości społeczności lokalnej o istotnym znaczeniu edukacji elementarnej;
• Podniesienia jakości życia na terenie Gminy;
• Budowy systemu opieki i edukacji na terenie Gminy;
• Wzrost kapitału społecznego Gminy;
• Obniżenie poziomu bezrobocia;
• Budowy społeczeństwa obywatelskiego.

GŁÓWNE KATEGORIE WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej
2. Budynek Przedszkola
3. Zagospodarowanie terenu za Przedszkolem
4. Wyposażenie Placu Zabaw dla dzieci
5. Instalacja c.o.
6. Kotłownia i instalacja solarna
7. Instalacja wod-kan
8. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
9. Przyłącza zewnętrzne
10. Instalacje elektryczne
11. Przyłącze do sieci telekomunikacyjnej - kanalizacja kablowa
12. Część drogowa
13. Nadzór autorski oraz inwestorski
14. Promocja projektu

HARMONOGRAM REALIZACJI:

1. Data ogłoszenia pierwszego zamówienia publicznego – wrzesień 2016.
2. Data rozpoczęcia realizacji projektu – 2015
3. Data poniesienia pierwszego wydatku kwalifikowanego – luty 2017
4. Data zakończenia rzeczowego realizacji projektu – IV kwartał 2017
5. Data zakończenia finansowego realizacji projektu – IV kwartał 2017

WSKAŹNIKI PRODUKTU I INNE WSKAŹNIKI RZECZOWE

 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno sprawnościami – 1 obiekt
 • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełno sprawnościami – 1 obiekt
 • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 50 miejsc przedszkolnych

DANE DOTYCZĄCE BUDOWANEGO PRZEDSZKOLA

 

 1. Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury szkolnej i/lub przedszkolnej i/lub kształcenia ustawicznego i/lub edukacji specjalnej - 467,40 m2.
 2. Kubatura budynku: 2 653 m3
 3. Wysokość: od 4,22 m do 6,83 m
 4. Długość: 29,50 m
 5. Szerokość: 19,52 m
 6. Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury przedszkolnej: 1 szt.

WPŁYW PROJEKTU NA ZASADY HORYZONTALNE

 • pozytywny wpływ na zasadę partnerstwa
 • pozytywny wpływ na promowanie równości szans kobiet i mężczyzn
 • pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój
 • pozytywny wpływ na zachowanie zasad polityki przestrzennej
 • pozytywny wpływ na zapobieganie dyskryminacji

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET