A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
czwartek 28.09.2023RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2019-03-24 19:10

EFRR2.JPG

NAZWA PROJEKTU:

„Budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejscowości Piasek”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Numer naboru: RPSL.05.01.02-IZ.01-24-163/17
Oś priorytetowa: 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie 5.1  Gospodarka wodno-ściekowa


Całkowita wartość Projektu: 2 965 460,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 313 223,61 zł
Wartość dofinansowania: 1 966 240,06 zł
Okres realizacji: 2018 - 2020


Beneficjent projektu: Gmina Janów

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu realizowanego przez Gminę Janów w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami na terenie miejscowości Czepurka oraz podłączenie jej do przewodu tłocznego prowadzonego w m. Piasek między miejscowościami Piasek i Śmiertny Dąb. W ramach prac zostanie również przebudowana istniejąca przepompownia w miejscowości Piasek.


CELE

Celem projektu jest: zwiększony odsetek ludności Gminy Jaków korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. W wyniku realizacji inwestycji zwiększy się liczba osób korzystających z niniejszego systemu. Nastąpi poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych do wód powierzchniowych i podziemnych. W konsekwencji zmniejszy się zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
Projekt będzie miał również pozytywny wpływ na rozwój społeczno - gospodarczy gminy, w tym: na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej, przedsiębiorczość i turystykę oraz zmniejszenie bezrobocia.

Rozwój infrastruktury przyczyni się do:
- poprawy warunków i jakości życia mieszkańców,
- zmniejszenia wydatków na neutralizację ścieków (dot. wywozu zanieczyszczeń z bezodpływowych zbiorników) dla użytkowników sieci,
- zmniejszenia zagrożeń epidemiologicznych,
- powstania nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy na obszarze oddziaływania projektu,
- rozwoju turystyki.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu realizowanego przez Gminę Janów w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami na terenie miejscowości Czepurka oraz podłączenie jej do przewodu tłocznego prowadzonego w m. Piasek między miejscowościami Piasek i Śmiertny Dąb. W ramach prac zostanie również przebudowana istniejąca przepompownia w miejscowości Piasek (polegająca na wymianie istniejących pomp na pompy śrubowe zabudowane w dodatkowej komorze – co umożliwi pracę dwóch przepompowni ścieków na jednym przewodzie tłocznym).

Zakres projektu:
1. Dokumentacja techniczna:
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej oraz terenowo-prawnej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w ilościach: 6 kpl. Projektu Budowlanego obejmującego wszystkie branże, informację BIOZ wraz z świadczeniami projektanta i sprawdzającego, że projekt sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Roboty budowlane:
Zakres robót budowlanych obejmuje:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Czepurka wraz z podłączeniem do kanału tłocznego DN125 w m. Piasek prowadzonego między miejscowościami Piasek i Śmiertny Dąb,
- wykonanie dwóch przepompowni ścieków, w tym jednej opartej na pompach śrubowych, pompownie wyposażone w automatykę sterującą i monitorującą, rozwiązania związane z automatyką - uzgodnione z eksploatatorem sieci, rozwiązanie pompowni odprowadzającej ścieki sanitarne do istniejącego przewodu tłocznego będzie umożliwiać pracę dwóch pompowni na jednym przewodzie tłocznym,
- zagospodarowanie terenu wokół przepompowni,
- zasilanie w energię elektryczną pompowni w oparciu o warunki techniczne wydane przez dostawcę energii,
- przebudowanie pompownii w miejscowości Piasek, poprzez zabudowanie pomp śrubowych (w odrębnej komorze), modernizację automatyki pompowni, rozwiązania pompowni w Piasku będą umożliwiać pracę dwóch pompowni na jednym przewodzie tłocznym,
- budowę sięgaczy do poszczególnych posesji, do wysokości granic działek,
- odtworzenie nawierzchni utwardzonych i ziemnych zgodnie z uzyskanymi warunkami i uzgodnieniami – do stanu pierwotnego,
- wykonanie próby szczelności oraz inspekcji TV sieci i sięgaczy.
Charakterystyczne dane:
- długości przewodów tłocznych: DN90x5,4 mm PE HD 100 SDR 17 L~218,9m, DN125x11,4mm PE HD 100 SDR 11 L~776,8m,
- długość sieci grawitacyjnej: DN200x5,9mm PVC SDR34 L~1763,6m,
- ilość sięgaczy 50 szt., średnica i łączna długość sięgaczy DN160x4,7 PVC SDR 34 L=300m,
- studnie żelbetowe DN1000mm – 4 szt.,
- studnie betonowe DN1000mm – 38 szt. (w tym 4 szt. na kanale tłocznym),
- dwie przepompownie projektowane, jedna typowa tzn. zbiornik z zabudowanymi pompami, druga oparta na pompach śrubowych zamontowanych w odrębnej komorze,
- jedna przepompownia przebudowywana, w stanie istniejącym jest to zbiornik za zabudowanymi pompami, należy zamontować nowe pompy śrubowe pracujące w odrębnej, nowej komorze.
Ogółem długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 3059,3 mb = 3,0593 km.

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET