A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
poniedziałek 06.07.2020RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

dzialki.jpgdzialki_jesien.jpgdzialki_lato.jpgdzialki_wiosna.jpgdzialki_zaloba.jpg

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

fair_play.jpgfair_play_jesien.jpgfair_play_lato.jpgfair_play_wiosna.jpgfair_play_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

rzut_podkowa.jpgrzut_podkowa_jesien.jpgrzut_podkowa_lato.jpgrzut_podkowa_wiosna.jpgrzut_podkowa_zaloba.jpg

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

Aktualności Szkoła Podstawowa im św. Stanisława Kostki w Lgoczance
Pedagog Szkoły Podstawowej w Lgoczance

Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice.

Z ulgą można powiedzie –Nareszcie –koniec roku szkolnego. Ostatnie trzy miesiące roku szkolnego 2019/2020, to nauczanie zdalne, które nie pozwoliło na bezpośredni kontakt nauczycieli z uczniami i rodzicami.  Teraz możemy docenić co dla każdego człowieka  znaczy bycie ze sobą  w bezpośrednim  kontakcie. Kochani uczniowie wszystkim nam brakowało waszego uśmiechu, rozmów z Wami,  waszych nawet czasem psikusów. To doświadczenie będziemy wspominać  długo i oby nauczanie na odległość pozostało tylko wspomnieniem.

 Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Zakończenie roku szkolnego 2019/20 odbędzie się 26 czerwca 2020r. Świadectwa będą wręczane w małych grupach z zachowaniem procedur bezpiczeństwa według następujących harmonogramów:

 

 

Drodzy Uczniowie

chciałam wskazać Wam kilka darmowych źródeł, z których możecie skorzystać, jeśli tylko poczujecie potrzebę sięgnięcia po książkę w czasie wakacji.

Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2020-06-04 22:12

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie,

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1603) ustalono  z dniem  1 września 2019r.  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypadające na dni egzaminu ósmoklasisty tj. 21-23 kwietnia 2020r. , ale ze względu na sytuację epidemiczną zostały przełożone na dni 16-18 czerwca 2020r.

W związku z tym dni: 16,17,18 czerwca 2020r. są dniami wolnymi od zajęć nauki zdalnej dla ucznów klas I-VII oraz oddziału przedszkolnego.

Ponadto dzień 12 czerwca 2020r. ( piątek po Bożym Ciele) jest dniem wolnym od zajęć szkolnych dla kl.I-VIII oraz dzieci z oddziału przedszkolnego.

                                                                          Dyrektor szkoły.

Wytyczne MEN, CKE , GIS - O czym należy pamiętać podczas egzaminu ósmoklasisty.

2020-06-04 22:08

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty:

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5.Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) 

zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  • wychodzi do toalety,
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

2020-06-04 22:05

Szanowni rodzice i drodzy ósmoklasiści,

Przekazujemy komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku. 

 

1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Termin dodatkowy:

1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Wskazania dotyczące zwrotu podręczników/książek do biblioteki szkolnej

 

1. O terminie zwrotu podręczników  każda z klas zostanie poinformowana przez wychowawcę.

2. Zwrotu podręczników dokonujemy w kompletach; usuwamy foliowe okładki z podręczników; zwracamy uwagę na czystość i estetykę książek (usuwamy zapisane ołówkiem notatki, sklejamy rozdarte lub uszkodzone kartki).

3. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do jego odkupienia.

4. Książki i podręczniki będą zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób). Po ustaleniu terminu spotkania nauczyciel bibliotekarz przeznacza około 7 minut na każdego ucznia, zgodnie z numerem ucznia w dzienniku.

5. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek powinien być w  maseczce.

6. Zwracane podręczniki powinny być zapakowane w foliową torbę oraz opatrzone kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, numer w dzienniku, data zwrotu oraz numer telefonu rodzica.

Do oddzielnej torby również opatrzonej etykietą z danymi ucznia należy zapakować lektury i pozostałe książki wypożyczone z biblioteki.

Następnie podręczniki będą odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym pomieszczeniu.

7. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie.

Dziękuję za zapoznanie się z wytycznymi zwrotu podręczników.

Bożena Solak

 

Aktualizacja Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym.

2020-05-26 13:16

Dokonano aktualizacji „Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego na rok szkolny 2020/2021 w zakresie - harmonogramu rekrutacji, - zasad przeprowadzania egzaminów, - przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS.   Poniżej łącze do wyszukiwarki https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Od 25 maja br. uczniowie klasy VIII, mają  możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca 2020 r. będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji jest  uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Procedury obowiązujące podczas konsultacji oraz  harmonogram konsultacji zostały zamieszczone  w zakładce „Dla Uczniów”. Od 1 czerwca uczniowie pozostałych klas będą mogli również korzystać  z konsultacji ze wszystkich przedmiotów. Podobnie jak w przypadku konsultacji dla ósmoklasistów, konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.  Rodzice proszeni są o wypełnienie poniższego oświadczenia i złożenie w szkole.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21

2020-05-21 11:05

Szanowni Rodzice, Drodzy Ósmoklasiści!

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. W załączeniu przekazuję terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie.

 

Materiały są dostępne także na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

 

 Załączniki:

Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021
Harmonogram_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych_-_komunikat_MEN

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                  Pozdrawiam 

                                                                                                                                                                     dyrektor szkoły 

                                                                                                                                                                         

WAŻNE TELEFONY

2020-04-27 14:31

Izolacja wynikająca z pandemii i obawa przed zachorowaniem mogą wywoływać u ludzi skrajne emocje, z którymi nie każdy potrafi sobie poradzić. W sytuacji kryzysu psychicznego  warto skorzystać z pomocy specjalistów dyżurujących pod ogólnopolskimi i lokalnymi telefonami zaufania.

Dla osób, które czują potrzebę kontaktu z psychologiem, psychiatrą lub innym specjalistą, przygotowałam informacje dotyczące telefonów zaufania, dzięki którym takie konsultacje można odbyć.

W razie potrzeby zapraszam również do kontaktu ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej g.napora@tlen.pl, facebooka: www.facebook.com/grazyna.napora.399, czy messengera. Możliwy jest również kontakt telefoniczny, po wcześniejszym kontakcie mailowym.

Przy tej okazji chciałabym bardzo podziękować  pani Sylwii Bochenek - projektantce i właścicielce MARWIK Studio, która bezpłatnie przygotowała oprawę graficzną do opracowanych przeze mnie treści. Dzięki jej pracy informacje te bardziej czytelne i zrozumiałe dla odbiorców.

                                                                                             pozdrawiam

                                                                                               Grażyna Napora

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

powszechny_spis_rolny_2020.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

spoldzielnia_socjalna1.png

jsk_baner.jpg

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

siedlec.jpgsiedlec_jesien.jpgsiedlec_lato.jpgsiedlec_wiosna.jpgsiedlec_zaloba.jpg

schronisko.jpgschronisko_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET