A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
czwartek 28.09.2023RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2022-05-16 12:10

efs2.JPG

 

 

 

 

Janów, dnia 16.05.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przygotowanie i dostarczenie  zestawów posiłkowych dla dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego „Świetlica marzeń” w Janowie, Plac Grunwaldzki 9

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Janów z siedzibą ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów NIP 9492192090 reprezentowana przez Wójta Gminy Janów, w którego imieniu działa  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Halina Miodyńska, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2013 r.


II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Od  czerwca 2022 r.  do dnia 30 czerwca 2023 r.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1.    Posiłki dla dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego „Świetlica marzeń” w Janowie

1)    Szacunkowa liczba dzieci  - około 10.
2)    Cena jednego posiłku powinna obejmować koszt jego przygotowania wraz z jego dostarczeniem.
3)    Zestawy posiłkowe ( 3 razy w tygodniu: poniedziałek, środa i piątek) składające się z:
- kanapki przygotowanej naprzemiennie z: bułki pszennej, graham,   wieloziarnistej   
lub rogala o gramaturze 60 - 100g (z wyłączeniem pieczywa produkowanego z ciasta głęboko mrożonego) posmarowanej masłem o zawartości tłuszczu min. 82% ; z dodatkiem nabiału, wędliny, dżemu lub ryby oraz warzywnymi w postaci; rzodkiewki, papryki, ogórka, sałaty, pomidora. Każda kanapka winna być oddzielnie opakowana w folię spożywczą. Zamiennie można przygotować racuchy, tosty, drożdżówki.
- napoju: sok owocowy lub warzywno-owocowy o pojemności minimum 200 ml.
-  owocu.
4)    Zamawiający nie zapewnia, ile osób i w jakim okresie będzie korzystało z zestawu posiłkowego. Docelowa ilość posiłków nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, gdyż w okresie umownym jest zależna od ilości dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego oraz od liczby dni żywieniowych . Ilość zestawów posiłkowych do końca trwania umowy będzie zmienna, czyli zależna od faktycznych potrzeb Zamawiającego.
5)    O zmianach ilościowych Zamawiający powiadomi Wykonawcę z co najmniej  godzinnym wyprzedzeniem.
6)    Godziny dostaw posiłków: 16:00 – 16:30
7)    Rozliczanie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym będzie się odbywać na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich cen jednostkowych. Okres rozliczeniowy miesięczny.
8)    Cena podana w ofercie nie będzie ulegała zmianie przez cały okres trwania umowy.
9)    Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli właściwego doboru i jakości posiłków.


IV. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1.    Wykonawca musi posiadać pomieszczenia do produkcji posiłków zgodnie z normami sanitarnymi, zgłoszone do Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz mieć wdrożoną procedurę HACCP.
2.    Przygotowywane przez Wykonawcę posiłki powinny być urozmaicone, zgodne z zapotrzebowaniem na wartości energetyczne i odżywcze organizmu.
3.    Wykonawca bierze odpowiedzialność za przestrzeganie norm sanitarno-epidemiologicznych w zakresie personelu i warunków przygotowywania  posiłków.
4.    Jadłospis będzie dostarczany do  GOPS w Janowie w okresach tygodniowych.
5.    Wyklucza się sporządzanie posiłków na bazie półproduktów oraz na bazie Fast Food lub mrożonych potraw.
6.    Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu tygodnia. Każda zmiana w jadłospisie wymaga akceptacji Zamawiającego.


V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
Wykonawca określi cenę jednostkową dla przedmiotu zamówienia. Należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (zakup produktów, wytworzenie gotowych dań, opakowania, podatek VAT) podając ją w kwocie brutto i netto.


VI.  WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:
Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadać kadrę posiadającą wymagane uprawnienia, spełniającą wymogi Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.
Dowóz posiłków powinien odbywać się samochodem przystosowanym do transportu posiłków dla żywienia zbiorowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, przez kierowcę posiadającego wymagane przepisami prawa uprawnienia zezwalające na kontakt z żywnością.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „ZAPYTANIE OFERTOWE - Przygotowanie i dostarczenie  zestawów posiłkowych dla dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego „Świetlica marzeń” w Janowie, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Częstochowska 1, do dnia 23 maja  2022 r. do godziny 13:00.
1.    W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu.
2.    Koperta musi zawierać:
a)    formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
b)    stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu Wykonawcy,
c)    oświadczenie wykonawcy. (załącznik Nr 2),
d)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik Nr 3),
e)    oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi(załącznik Nr 4),
f)    aktualny odpis ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
3.    Informuje się, że w przypadku wyboru oferty Wykonawca jest zobowiązany do podpisania klauzuli RODO / o zachowaniu w poufności danych osobowych /
4.    Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 25 maja  2022 r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie.
5.    Oferty złożone po wskazanym terminie będą odrzucane z przyczyn formalnych.
6.    Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia złożonych ofert.
7.    Informacja o wyniku rozstrzygnięcia oferty będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS w Janowie: www.gops.janow.pl


VIII. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1.Przy ocenie ofert brane będzie pod uwagę kryterium cenowe posiłków i transportu.
2. Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa.
3. Osobą do porozumiewania się z Wykonawcą jest: Halina Miodyńska -Kierownik GOPS w Janowie, tel. 343278405, w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.


IX. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA:
1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez uzasadnienia.
2.    Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert.

Kierownik GOPS
Halina Miodyńska


Załączniki:
Nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy.
Nr 2 -  Oświadczenie Wykonawcy.
Nr 3 – Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Nr 4 - Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2  ROZPORZĄDZENIEA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO / UE L 119/1 z 04.05.2016/ informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Częstochowska 1 , 42-253 Janów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – zkido@onet.pl
3.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego, w celu realizacji obowiązków nałożonych na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu kierowania zapytań ofertowych (przeprowadzenia postepowania w formie zapytania ofertowego), w celu zawarcia i realizacji umowy.
4.Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celach archiwalnych i kontrolnych.
5.Pozyskane dane osobowe przechowywane będą zgodnie z kategorią archiwalną w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
6.Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną GOPS; w szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.
7.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych wynikających z zapisów zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, odmowa ich podania może być równoznaczna z brakiem możliwości wyboru Pana/Pani oferty.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Zapytanie ofertowe doc 99,50 KB Pobierz
Nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy. doc 61,50 KB Pobierz
Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy. doc 57,50 KB Pobierz
Nr 3 – Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. doc 58,50 KB Pobierz
Nr 4 - Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi doc 57,00 KB Pobierz

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET