A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
piątek 22.09.2017RSS

dzialki.jpgdzialki_jesien.jpgdzialki_lato.jpgdzialki_wiosna.jpgdzialki_zaloba.jpg

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

fair_play.jpgfair_play_jesien.jpgfair_play_lato.jpgfair_play_wiosna.jpgfair_play_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

imprezy.jpgimprezy_jesien.jpgimprezy_lato.jpgimprezy_wiosna.jpgimprezy_zaloba.jpg

rzut_podkowa.jpgrzut_podkowa_jesien.jpgrzut_podkowa_lato.jpgrzut_podkowa_wiosna.jpgrzut_podkowa_zaloba.jpg

Budowa przedszkola w Złotym Potoku
Nowa jakość wychowania przedszkolnego w gminie Janów - utworzenie 25 nowych miejsc w Złotym Potoku
Drużyna Powiatu
2016-12-13 00:08

Obraz1.jpg

NAZWA PROJEKTU:

„Utworzenie nowej grupy przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 letnich dzięki budowie przedszkola w Złotym Potoku”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Numer naboru: RPSL.12.01.02-IZ.01-24-082/16
Oś priorytetowa: 12. Infrastruktura edukacyjna
Działanie 1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego
Poddziałanie 2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT SUBREGION PÓŁNOCNY


Całkowita wartość Projektu: 2 887 141,43 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 546 787,16 zł
Wartość dofinansowania: 2 164 769,09 zł
Okres realizacji: 2015-04-28 - 2017-11-30


Beneficjent projektu: Gmina Janów

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem Projektu jest budowa nowego przedszkola w Złotym Potoku. W ramach wybudowanego obiektu powstanie dwuoddziałowa placówka dla dzieci 5-6 letnich (grupa 25 osobowa obecnie uczęszczająca do przedszkola) i dzieci 3-4 letnich (nowo utworzona 25 osobowa grupa dzieci nie objętych dotąd edukacją przedszkolną). Zakres prac przewidzianych w projekcie obejmować będzie: prace budowlane obiektu, placu zabaw, zakup i montaż wyposażenia oraz zakup tablicy informacyjno-promocyjnej. Zaplanowana do realizacji inwestycja ma na celu wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-4 lat. Utworzenie 25 nowych miejsc w przedszkolu przyczyni się do zmniejszenia deficytu w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego na obszarach słabiej rozwiniętych. Projekt realizowany będzie w okresie 22.11.2016 r. do 30.11.2017 r..

W ramach przedmiotowej inwestycji oprócz budowy nowego przedszkola (wraz zagospodarowaniem terenu za przedszkolem i budową drogi pożarowej i dojazdowej) planuje się budowę placu zabaw oraz zakup i montaż wyposażenia (w tym wyposażenie placówki i placu zabaw). Ponadto zakupiona zostanie tablica informacyjno-promocyjna. Powstanie dwuoddziałowe przedszkole. Pierwszą grupę 25 osobową (dzieci 5-6 letnie) stanowić będą maluchy ze zlikwidowanego przedszkola objęte już edukacją. Druga nowoutworzona grupa 25 osobowa to dzieci 3,4 letnie dotychczas nie objęte edukacją przedszkolną.


CELE


Celem projektu jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-4 lat nie objętych dotychczas edukacją przedszkolną. Utworzenie 25 dodatkowych miejsc w nowo wybudowanym przedszkolu w Złotym Potoku przyczyni się do zmniejszenia terytorialnego deficytu w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego. Poprawie ulegnie poziom i jakość życia mieszkańców regionu.

Realizacja celu głównego jest możliwa dzięki osiągnięciu celów szczegółowych:
• Zwiększenie ilości miejsc w Przedszkolu w Złotym Potoku;
• Umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo korzystanie z Przedszkola;
• Poprawa warunków prowadzenia zajęć i pracy w Przedszkolu.


PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne mające na celu budowę nowego przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Realizacja projektu stworzy korzystne warunki do rozwoju Przedszkola Gminnego w Złotym Potoku zapewniając jednocześnie podniesienie jakości oraz standardu, a także zwiększenie dostępności do opieki i edukacji najmłodszych dzieci w regionie dolnośląskim uwzględniając obszary wiejskie.

REALIZACJA


Beneficjentem oraz inwestorem projektu jest Gmina Janów. Operatorem projektu jest Przedszkole w Złotym Potoku. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Janów, a nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Powierzchnia wybudowanego przedszkola wynosi 467,40 m2.

Realizacja projektu w Gminie Janów przyczyni się w dłuższym okresie czasu do:
• Podniesienia poziomu wykształcenia społeczności lokalnej;
• Zmniejszenia dysproporcji w dostępie do edukacji przedszkolnej pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi;
• Wzrostu świadomości społeczności lokalnej o istotnym znaczeniu edukacji elementarnej;
• Podniesienia jakości życia na terenie Gminy;
• Budowy systemu opieki i edukacji na terenie Gminy;
• Wzrost kapitału społecznego Gminy;
• Obniżenie poziomu bezrobocia;
• Budowy społeczeństwa obywatelskiego.

GŁÓWNE KATEGORIE WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej
2. Budynek Przedszkola
3. Zagospodarowanie terenu za Przedszkolem
4. Wyposażenie Placu Zabaw dla dzieci
5. Instalacja c.o.
6. Kotłownia i instalacja solarna
7. Instalacja wod-kan
8. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
9. Przyłącza zewnętrzne
10. Instalacje elektryczne
11. Przyłącze do sieci telekomunikacyjnej - kanalizacja kablowa
12. Część drogowa
13. Nadzór autorski oraz inwestorski
14. Promocja projektu

HARMONOGRAM REALIZACJI:

1. Data ogłoszenia pierwszego zamówienia publicznego – wrzesień 2016.
2. Data rozpoczęcia realizacji projektu – 2015
3. Data poniesienia pierwszego wydatku kwalifikowanego – luty 2017
4. Data zakończenia rzeczowego realizacji projektu – IV kwartał 2017
5. Data zakończenia finansowego realizacji projektu – IV kwartał 2017

WSKAŹNIKI PRODUKTU I INNE WSKAŹNIKI RZECZOWE

 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno sprawnościami – 1 obiekt
 • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełno sprawnościami – 1 obiekt
 • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 50 miejsc przedszkolnych

DANE DOTYCZĄCE BUDOWANEGO PRZEDSZKOLA

 

 1. Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury szkolnej i/lub przedszkolnej i/lub kształcenia ustawicznego i/lub edukacji specjalnej - 467,40 m2.
 2. Kubatura budynku: 2 653 m3
 3. Wysokość: od 4,22 m do 6,83 m
 4. Długość: 29,50 m
 5. Szerokość: 19,52 m
 6. Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury przedszkolnej: 1 szt.

WPŁYW PROJEKTU NA ZASADY HORYZONTALNE

 • pozytywny wpływ na zasadę partnerstwa
 • pozytywny wpływ na promowanie równości szans kobiet i mężczyzn
 • pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój
 • pozytywny wpływ na zachowanie zasad polityki przestrzennej
 • pozytywny wpływ na zapobieganie dyskryminacji
2017-09-15 09:35

EFS.jpg

NAZWA PROJEKTU:


„Nowa jakość wychowania przedszkolnego w gminie Janów - utworzenie 25 nowych miejsc w Złotym Potoku.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Numer naboru: RPSL.11.01.02-IZ.01-24-115/16
Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie 2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT SUBREGION PÓŁNOCNY


Całkowita wartość Projektu: 197 120,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 197 120,00 zł
Wartość dofinansowania: 167 552,00 zł
Okres realizacji: 2017-09-01 - 2018-12-31

Beneficjent projektu: Gmina Janów

 

OPIS PROJEKTU

Celem głównym projektu jest udostępnienie wysokiej jakości miejsc edukacji przedszkolnej, poprzez utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi, na terenie gminy Janów w okresie 01 września 2017 do 31 grudnia 2018. Grupą docelową są dzieci w wieku przedszkolnym 3-4 lata oraz 1 nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Zadania projektu. obejmują: zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych, wysokiej jakości bieżącą opiekę nad dziećmi w tym pokrycie kosztów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, organizację zajęć dodatkowych wspomagających edukację dzieci.

Efektem realizacji projektu we wsi Złoty Potok w gminie Janów, będzie 25 nowo utworzonych miejsc opieki przedszkolnej, 50 dzieci objętych dodatkowymi zajęciami, a także 1 nauczycieli, którzy zostanie objęty wsparciem w proj. i podniesie swoje kwalifikacje i kompetencje po opuszczeniu programu.

 

CELE PROJEKTU

Celem głównym Projektu jest udostępnienie wysokiej jakości miejsc edukacji przedszkolnej, poprzez utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi, na terenie gminy Janów w okresie 01 września 2017 do 31 grudnia 2018 r. W nowo wybudowanej placówce zapewnione zostanie odpowiednie doposażenie, wprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Działania te mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci również z niepełnosprawnościami, pochodzących z różnych środowisk oraz zwiększenie ilości miejsc edukacji elementarnej. Podjęcie odpowiednich działań na etapie wychowania przedszkolnego jest niezwykle istotne w kontekście przyszłości systemu edukacji, ma bowiem pozytywny wpływ na lepszy start edukacyjny dzieci. Nowo-utworzone miejsca przedszkolne będą działały zgodnie z ustawą z 7 września 1991r. o systemie oświaty.


PROJEKT OBEJMUJE:

 Zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych

 • Bieżące funkcjonowanie placówki
 • Zajęcia dodatkowe:
  - gimnastyka korekcyjna dla nowo tworzonej grupy 25 osobowej
  - rytmika dla nowo tworzonej grupy 25 osobowej
  - zajęcia dogoterapeutyczne dla całej grupy przedszkolnej 50 dzieci
  - zajęcia z j. angielskiego – zaj. rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla nowo tworzonej grupy 25 osobowej
  - zajęcia z j. niemieckiego - zaj. rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla całej grupy przedszkolnej 50 dzieci
  - zajęcia arteterapeutyczne - dla całej grupy przedszkolnej 50 dzieci
 • Podnoszenie kwalifikacji kadry


WPŁYW PROJEKTU NA ZASADY HORYZONTALNE

 • neutralny wpływ na zasadę partnerstwa
 • pozytywny wpływ na promowanie równości szans kobiet i mężczyzn
 • neutralny wpływ na zrównoważony rozwój
 • pozytywny wpływ na zapobieganie dyskryminacji

 

2016-04-12 09:58

EFS.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, jako Partner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu częstochowskiego, prowadzi nabór uczestników do realizowanego w latach 2016-2017 Projektu Partnerskiego „Drużyna Powiatu”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej – klientów instytucji realizujących projekt w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uczestnikami Projektu mogą być:

1) osoby bezrobotne;
2) osoby nieaktywne zawodowo;
3) osoby niepełnosprawne z powodu przynajmniej jednego ze schorzeń narządu wzroku, ruchu, słuchu lub układu krążenia z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności objęte wsparciem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie;
4) pełnoletni wychowankowie:
a) placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego lub socjalizacyjnego,
b) domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
c) domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
d) schronisk dla nieletnich,
e) zakładów poprawczych,
f) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych lub specjalnych ośrodków wychowawczych,
g) młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
h) rodzin zastępczych.

Projekt skierowany jest do osób mieszkających na terenie powiatu częstochowskiego i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły skorzystać z bezpłatnych form wsparcia, m. in.:
- doradztwa zawodowego / poradnictwa psychologicznego,
- warsztatów i treningów z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych i umiejętności zawodowych,
- wyjazdowych warsztatów integracyjnych,
- kursów umożliwiających zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1, pok. 7 lub do jednego z Partnerów Projektu:
1. PCPR w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, tel.: 34 322 92 28, 34 322 92 08;
2. MOPS w Blachowni, ul. Henryka Sienkiewicza 22, tel.: 786 866 305;
3. GOPS w Dąbrowie Zielonej, ul. Plac Kościuszki 31, tel.: 34 355 50 18 wew. 48;
4. GOPS w Janowie, ul. Żarecka 1, tel.: 34 327 84 05 wew. 24;
5. GOPS w Kłomnicach, Zdrowa, ul. Łąkowa 1, tel.: 34 389 36 69, 34 389 36 66;
6. GOPS w Konopiskach, ul. Lipowa 1, tel.: 34 328 20 30 wew. 51;
7. GOPS w Kruszynie, ul. Kmicica 5, tel.: 34 320 20 03 wew. 33;
8. GOPS w Lelowie, ul. Szczekocińska 18, tel.: 34 355 00 14;
9. GOPS w Mstowie, ul. 16 Stycznia 14, tel.: 34 329 58 17;
10. GOPS w Olsztynie, ul. Plac Józefa Piłsudskiego 10, tel.: 34 328 59 20;
11. GOPS w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, tel.: 34 355 41 20 wew. 38.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Regulamin rekrutacji uczestników pdf 366,60 KB Pobierz

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

spoldzielnia_socjalna1.png

jsk_baner.jpg

zwiazek_gmin.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

partnerstwo.jpgpartnerstwo_zaloba.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

siedlec.jpgsiedlec_jesien.jpgsiedlec_lato.jpgsiedlec_wiosna.jpgsiedlec_zaloba.jpg

schronisko.jpgschronisko_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET